AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Polityka antyspamowa

Czym jest spam?

Mianem spamu określa się każdą niepożądaną przez odbiorcę przesyłkę. Treść tej przesyłki jest nieistotna, istotne jest to, iż przesyłka była niepożądana przez odbiorcę. Więcej informacji nt. historii spamu oraz jego definicji mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.nospam-pl.net/spam.php

Dlaczego spam jest zabroniony?

Od 10 marca 2003 r. obowiązuje "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).

Art. 10
1.
Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)


Art. 24
1.
Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.

2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Art. 25.    Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.


Art. 6.     "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz 271):

"Posłużenie się (...), pocztą elektroniczną, (...) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta."


Art. 16
1.
"Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027)


Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

(...) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.


Polityka antyspamowa AZ.pl

W związku z powyższymi informacjami i wytycznymi firma AZ.pl nie zezwala na wykorzystywanie systemów komputerowych AZ.pl w celach wysyłania niepożądanej korespondencji w żadnej postaci. W celu zapobiegania w/w precederom oraz chronieniu swoich klientów systemy komputerowe AZ.pl:

  • odrzucają wszelkie połączenia lub przesyłki e-mail, które pochodzą ze źródeł nie mających poprawnie skonfigurowanego DNS lub RevDNS;
  • odrzucają wszelkie przesyłki e-mail, które mają sfałszowane nagłówki;
  • odrzucają połączenia niespełniające standardu SPF (http://spf.pobox.com);
  • odrzucają wszelkie przesyłki, które uznawane są przez oprogramowanie antywirusowe za wirusy;
  • odrzucają wszelkie transmisje pochodzące z adresów zawartych na udostępnionych przez organizacje antyspamowe tzw. czarnych listach.
  • odrzucają wszelkie przesyłki, które uznawane są przez oprogramowanie antyspamowe za spam.

W przypadku stwierdzenia u klienta AZ.pl działań mających na celu wykorzystywanie systemów komputerowych AZ.pl niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza do dystrybucji przesyłek e-mail o charakterze masowym niepożądanych przez odbiorców, działania takie będą traktowane jako łamanie regulaminu świadczenia usług oraz będą podstawą wyciągnięcia konsekwencji prawnych.