AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin

 1. I. Definicjedo góry


  Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. AZ.pl
  Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pod adresem Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360147, REGON 81090392700000, NIP 8561164306.
  2. Domena
  jedna z domen najwyższego poziomu ogólnoświatowego systemu domen, wpisana do bazy danych organizacji Internet Assigned Numbers Authority. Lista Domen, których dotyczą Usługi AZ.pl dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl.
  3. Klient
  korzystająca z Usługi AZ.pl, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  4. Konto Klienta
  zasoby i uprawnienia Klienta, umożliwiające w szczególności zarządzanie Usługami AZ.pl lub Oprogramowaniem udostępnianym przez AZ.pl. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest przy użyciu poprawnego loginu i hasła.
  5. Konsument
  osoba fizyczna korzystająca z Usługi AZ.pl, na podstawie Umowy, którą zawarła z Az.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Nazwa Domeny
  ciąg znaków w Domenie. Znaki, które mogą składać się na nazwę Domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania zostały określone na stronie internetowej AZ.pl.
  7. Materiały
  jakiekolwiek treści, które są przechowywane i przesyłane w związku lub podczas korzystania z Usług AZ.pl.
  8. Okres abonamentowy
  okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi Az.pl.
  9. Okres testowy
  Specyfikacja Usługi Az.pl może przewidywać Okres testowy obejmujący okres w niej wskazany, w trakcie którego Klient nieodpłatnie testuje Usługę. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Klienta z funkcjonalnością Usługi Az.pl.
  10. Oprogramowanie
  oprogramowanie, które zostało dostarczone przez AZ.pl Klientowi niezależnie od sposobu i formy dostarczenia, w tym jego utrwalenie w pamięci urządzenia końcowego Klienta przez pobranie za pośrednictwem Internetu oraz aplikacje dostępne dla Klienta zdalnie, za pośrednictwem Internetu.
  11. Przedsiębiorca
  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  12. Regulamin
  niniejszy regulamin.
  13. Rejestr
  podmiot zarządzający Domeną, wykonujący rejestrację i utrzymanie Nazw w tej Domenie lub inne czynności dotyczące Nazwy Domeny, opisane w regulaminach, którymi posługuje się Rejestr.
  14. Rejestracja
  czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta.
  15. Specyfikacja Usługi
  opis właściwości danej Usługi AZ.pl, w tym Okres abonamentowy, Okres testowy, moment rozpoczęcia świadczenia Usługi AZ.pl, parametry techniczne, warunki techniczne i sprzętowe.
  16. Siła wyższa
  zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności
  17. Strony
  AZ.pl oraz Klient.
  18. Umowa
  umowa zawarta pomiędzy Stronami, której integralną część stanowi Regulamin.
  19. Urządzenia AZ.pl
  urządzenia teleinformatyczne AZ.pl przeznaczone do świadczenia Usług AZ.pl, a w szczególności do przechowywania i transmisji danych oraz dostępu do Internetu.
  20. Usługi AZ.pl
  usługi elektroniczne świadczone przez AZ.pl dla Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu.
  21. Zawieszenie świadczenia Usługi AZ.pl
  uniemożliwienie Klientowi dostępu do korzystania z Usługi AZ.pl świadczonej na rzecz Klienta.
 2. II. Postanowienia wspólne dla wszystkich Usług AZ.pldo góry

  1. 1. Postanowienia ogólne.
   1. 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Umowy.
   2. 2. Zawarcie Umowy poprzedza Rejestracja. Dane wymagane dla Rejestracji Klient podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej AZ.pl, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. W szczególności Klient jest zobowiązany podać kraj i adres stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu, a nadto akceptując Regulamin Klient oświadcza, że wskazał te dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe, że Klient podał dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, niezgodne ze stanem faktycznym, a działanie Klienta było zawinione, ponosi on wobec AZ.pl odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
   3. 3. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji informacji czy będzie korzystać z Usługi AZ.pl jako Konsument.
   4. 4. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Klient zobowiązany jest poinformować AZ.pl o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta Klienta.
   5. 5. Przed złożeniem zamówienia AZ.pl udostępnia Klientowi Regulamin, Specyfikacje Usługi wszystkie, wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi AZ.pl oraz podsumowanie warunków zamówienia na Usługę AZ.pl. Podsumowanie obejmuje w szczególności parametry wybranej Usługi AZ.pl, czas trwania Umowy oraz wysokość opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi AZ.pl.
   6. 6. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez AZ.pl przyjęcia zamówienia na Usługę AZ.pl. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi komunikat przesłany pocztą elektroniczną, zawierający elementy Umowy wybrane przez Klienta lub związane z daną Usługą AZ.pl, a w szczególności wskazanie wybranej Usługi AZ.pl, jej parametrów oraz wysokości opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi AZ.pl. Do potwierdzenia w przypadku Klienta będącego Konsumentem dołączony jest Regulamin oraz Specyfikacja Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi AZ.pl, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta będącego Konsumentem..
   7. 7. W przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Konsumentem, przed zawarciem Umowy AZ.pl przesyła Klientowi będącemu Konsumentem pocztą elektroniczną warunki zamówienia wybranej przez Klienta będącego Konsumentem Usługi AZ.pl, Regulamin oraz Specyfikację Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach danej Usługi AZ.pl. Do zawarcia Umowy z Klientem będącym Konsumentem dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem o zawarciu Umowy na warunkach przesłanych przez AZ.pl. Natomiast w przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Przedsiębiorcą do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą o zawarciu Umowy na warunkach przedstawionych przez AZ.pl w trakcie rozmowy telefonicznej.
   8. 8. AZ.pl jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku gdy:
    1. (a) Klient poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania AZ.pl,
    2. (b) AZ.pl uprzednio rozwiązał Umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,
    3. (c) uprzednio Klient osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi AZ.pl w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług AZ.pl przez osoby trzecie.
   9. 9. Klient, dla korzystania z Usługi AZ.pl, posługuje się hasłem i loginem ustalonym podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, a także niezwłocznie poinformować AZ.pl o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła lub Konta Klienta osobom trzecim.
   10. 10. Klient może w dowolnej formie upoważnić osoby wskazane przez AZ.pl do dostępu do Konta Klienta, w oparciu o hasło i login udostępnione przez Klienta, gdy okaże się to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi AZ.pl.
   11. 11. Usługi AZ.pl zamówione przez Klienta będą świadczone pod warunkiem uprzedniego zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty należnej z tytułu świadczenia danej Usługi AZ.pl.
   12. 12. Strony uznają, że świadczenie Usługi AZ.pl rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, chyba że Regulamin lub Specyfikacja Usługi lub wzorzec umowny dotyczący danej Usługi AZ.pl, który został Klientowi udostępniony przed zawarciem Umowy, stanowi inaczej. Na wyraźne żądanie Klienta świadczenie Usługi AZ.pl może rozpocząć się przed upływem 14 dni.
   13. 13. Klient ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi AZ.pl, będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności danej Usługi AZ.pl lub integracji z zewnętrznym, wybranym przez Klienta oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej Usługi obciąża Klienta.
   14. 14. W celu zapewnienia świadczenia Usług AZ.pl na najwyższym poziomie oraz mając na względzie chęć oferowania Klientowi najlepszych dostępnych w danym czasie na rynku rozwiązań, AZ.pl zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów świadczonej Usługi AZ.pl oraz/lub do dokonania aktualizacji Usług AZ.pl lub Oprogramowania do nowszej wersji udostępnionej przez AZ.pl, dostawcę Usługi AZ.pl lub producenta Oprogramowania. AZ.pl informuje Klienta o dokonaniu aktualizacji oraz/lub polepszeniu parametrów Usługi AZ.pl.
  2. 2. Usługi i produkty stron trzecich.
   1. 15. AZ.pl może udostępniać Klientowi warunki do korzystania z usług lub produktów, włączając oprogramowanie, dostarczanych przez strony trzecie. Klient korzysta z usług lub produktów stron trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez strony trzecie, a w tym na warunkach licencji udzielanej przez stronę trzecią.
   2. 16. Niektóre usługi lub produkty stron trzecich mogą stanowić nieodpłatny dodatek do Usługi AZ.pl i są dostępne wyłącznie po uiszczeniu opłaty należnej AZ.pl z tytułu korzystania z Usługi AZ.pl, a ich dostępność i zakres zależy wyłącznie od decyzji AZ.pl. Klientowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie usług lub produktów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
   3. 17. Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu strony trzeciej są określone na stronie internetowej strony trzeciej, do której odsyła strona internetowa AZ.pl.
  3. 3. Opłaty.
   1. 18. Wysokość opłat za Usługi AZ.pl wskazana jest w cennikach oraz w regulaminach promocji zamieszczonych na stronie internetowej AZ.pl.
   2. 19. Klient zobowiązuje się do uiszczania opłaty za Usługę AZ.pl przez cały okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczane są z góry za Okres abonamentowy wskazany w Specyfikacji Usługi.
   3. 20. Zapłata należnej opłaty powinna zostać dokonana w sposób ( formy płatności ) i w terminie wskazanym przez AZ.pl w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna zostać dokonana przez Klienta na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez AZ.pl. Faktura zostanie udostępniona po uiszczeniu przez Klienta należnej opłaty. Faktura nie wymaga podpisu AZ.pl.
   4. 21. AZ.pl akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy, karta kredytowa oraz szybki przelew internetowy.
   5. 22. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.
   6. 23. Jeśli Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia, Umowa wygasa.
   7. 24. Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi AZ.pl. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących AZ.pl, Klient ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi AZ.pl.
  4. 4. Odpowiedzialność.
   1. 25. AZ.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi AZ.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   2. 26. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy, odpowiedzialność Az.pl ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej Usługi AZ.pl w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody, a w przypadku, gdy świadczenie Usługi AZ.pl trwało krócej, za okres faktycznie świadczonej Usługi AZ.pl. Ograniczenie odpowiedzialności Az.pldo wysokości straty wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy wartości opłaty jednorazowej w przypadku, gdy za Usługę AZ.pl należna jest opłata jednorazowa. Ograniczenie odpowiedzialności Az.pl opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta.
  5. 5. Ograniczenia.
   1. 27. Klient zapewnia, że korzystanie przez niego z Usług AZ.pl, Urządzeń AZ.pl, usług lub produktów stron trzecich, a także treść Materiałów nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec AZ.pl w związku z powyższymi naruszeniami, Klient jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez AZ.pl szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu AZ.pl.
   2. 28. Klient zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Usług AZ.pl, Urządzeń AZ.pl, usług lub produktów stron trzecich nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujące nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, treści naruszające prywatność, treści naruszające bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, treści wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług AZ.pl, Urządzeń AZ.pl lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osób trzecich.
   3. 29. W przypadku naruszeń, o których mowa w punktach 27 lub 28, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności, AZ.pl jest uprawnione do natychmiastowego usunięcia naruszenia lub Materiałów oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim lub Zawieszenia świadczenia Usługi AZ.pl. W sytuacji gdy informacja o naruszeniu nie pochodzi z urzędowego zawiadomienia AZ.pl niezwłocznie zawiadamia Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Materiałów.
   4. 30. Klient zapewnia, że Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem Urządzeń AZ.pl nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu Usług AZ.pl, Urządzeń AZ.pl, usług lub produktów stron trzecich.
   5. 31. Klient zapewnia, że nie będzie używał Usługi AZ.pl, Urządzeń AZ.pl, usług lub produktów stron trzecich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, który może spowodować brak lub utrudnienie korzystania z Urządzeń AZ.pl, Usług AZ.pl, usług lub produktów stron trzecich dla Klienta lub osób trzecich. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla Urządzeń AZ.pl, Usług AZ.pl, usług lub produktów stron trzecich z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, AZ.pl, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń, może Zawiesić świadczenie Usługi AZ.pl. W sytuacji gdy konieczna jest natychmiastowa interwencja ze strony AZ.pl i nie jest możliwe uprzednie wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń, na przykład w sytuacji wykrycia przez AZ.pl rozpoczęcia masowej wysyłki SPAM przez Klienta, AZ.pl jest uprawnione do natychmiastowego Zawieszenia świadczenia Usługi AZ.pl o czym niezwłocznie informuje Klienta.
   6. 32. Klient nie może korzystać z nazwy AZ.pl, jak również pozostałych nazw i oznaczeń indywidualizujących AZ.pl lub Usługi AZ.pl, bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody AZ.pl.
  6. 6. Obowiązywanie Umowy.
   1. 33. Umowa jest zawierana na okres wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na Usługę AZ.pl oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia.
   2. 34. Na co najmniej 14 (czternaście) dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy AZ.pl przesyła Klientowi informację o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia oraz o możliwości zawarcia kolejnej Umowy zapewniającej ciągłość świadczenia Usługi AZ.pl. Do zawarcia nowej Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta warunków zaproponowanych przez AZ.pl. Uiszczenie opłaty wynikającej z nowej Umowy nie później niż na 7 (siedem) dni przed zakończeniem okresu obowiązywania dotychczasowej Umowy jest gwarancją zachowania ciągłości świadczenia Usługi AZ.pl. W przypadku braku zapłaty przed rozpoczęciem obowiązywania nowej Umowy, dotychczasowa Umowa wygasa. Postanowienia punktu 11 oraz 23 powyżej stosuje się odpowiednio.
   3. 35. Każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w przypadku Usługi AZ.pl o krótszym okresie obowiązywania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w informacji zawartej w zamówieniu na Usługę AZ.pl oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest świadczona przez AZ.pl, bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen. Prawo do wypowiedzenia Umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej Usługi AZ.pl i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego, które zostały udostępnione Klientowi przed zawarciem Umowy. Postanowienia umów zawieranych przez Klienta ze stronami trzecimi na świadczenie usługi lub produktu, do których dostęp umożliwia AZ.pl, mogą wprowadzać inne zasady i okresy wypowiedzenia.
   4. 36. Na zasadach określonych w punkcie 35 powyżej AZ.pl ma prawo wypowiedzieć Umowę Konsumentowi tylko z ważnych przyczyn, to jest:
    1. (a) świadczenie Usługi AZ.pl stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych,
    2. (b) AZ.pl zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania Umowy,
    3. (c) wobec AZ.pl zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub AZ.pl zostanie postawiona w stan likwidacji,
    4. (d) w sytuacji braku uiszczenia przez Klienta opłaty za świadczenie Usługi, mimo uprzedniego wezwania przez AZ.pl do uiszczenia należności.
   5. 37. W przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień Regulaminu lub Umowy, Strona może, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu wykonanych świadczeń. Zapis o braku prawa do zwrotu świadczenia nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi AZ.pl.
   6. 38. AZ.pl jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechana naruszeń w sytuacji, gdy:
    1. (a) Klient poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe dane, o czym AZ.pl powzięło wiadomość po zawarciu Umowy,
    2. (b) Usługi AZ.pl są wykorzystywane lub zachodzi uzasadniona obawa, iż będą wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług AZ.pl przez osoby trzecie, na przykład poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM) lub phishing.
   7. 39. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient zostanie pozbawiony dostępu do Konta, Materiałów oraz poczty elektronicznej, które są usuwane.
  7. 7. Prywatność oraz ochrona danych osobowych.
   1. 40. Administratorem danych osobowych Klienta jest AZ.pl.
   2. 41. AZ.pl na podstawie zgody Klienta przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi AZ.pl oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi AZ.pl, a w tym stronie trzeciej, z której usługi lub produktu korzysta Klient za pośrednictwem AZ.pl., jak również w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu satysfakcji Klienta z Usługi AZ.pl.
   3. 42. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.
   4. 43. AZ.pl oraz podmioty, o których mowa w punkcie 41, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym mowa w przepisach polskiego prawa o ochronie danych osobowych.
  8. 8. Postępowanie reklamacyjne.
   1. 44. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi AZ.pl, Klient może złożyć reklamację.
   2. 45. Reklamacja powinna zawierać;
    1. (a) wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
    2. (b) wskazanie nazwy i typu Usługi AZ.pl, której reklamacja dotyczy,
    3. (c) przedmiot reklamacji,
    4. (d) okoliczności uzasadniające reklamację,
    5. (e) wskazanie żądania.
   3. 46. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres AZ.pl wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez AZ.pl jako adres do kontaktu.
   4. 47. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie 45 powyżej, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
   5. 48. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Klienta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.
   6. 49. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu.
  9. 9. Pozostałe postanowienia.
   1. 50. AZ.pl zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług AZ.pl oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
   2. 51. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu.
   3. 52. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej AZ.pl.
   4. 53. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 51 powyżej.
   5. 54. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 53 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko Usługi AZ.pl, której nie obejmuje Umowa, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej Usługi AZ.pl.
   6. 55. Do oceny praw i obowiązków AZ.pl oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie.
   7. 56. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
   8. 57. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).
 3. III. Postanowienia dotyczące poszczególnych Usług AZ.pl.do góry

  1. 1. Usługa hostingu.
   1. 58. Świadczenie Usługi hostingu obejmuje odpłatne udostępnienie Klientowi przez AZ.pl usług polegających na udostępnianiu Klientom możliwości utrzymywania i udostępniania stron w publicznej sieci WWW.
   2. 59. Limity parametrów Usługi hostingu zostały określone w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za bieżące przestrzeganie limitów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
   3. 60. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu parametru Usługi hostingu, AZ.pl uprawniony jest do ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z Usługi hostingu, a w tym do cofnięcia wszystkich nadesłanych do Klienta komunikatów poczty elektronicznej do ich nadawców.
   4. 61. Klient jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowej Materiałów. AZ.pl nie jest zobowiązany do sporządza kopii zapasowej Materiałów i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta.
   5. 62. AZ.pl zapewnia w stosunku do Usługi hostingu gwarantowany czas dostępności tej Usługi w wysokości określonej w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu przyjęcia zamówienia , zależnej od rodzaju Usługi hostingu AZ.pl. Z zastrzeżeniem punktu 26 Regulaminu, szczegółowe zasady i wysokość odpowiedzialności AZ.pl za niedostępność Usługi hostingu zostały określone na stronie internetowej AZ.pl. Ograniczenie odpowiedzialności Az.pl opisane w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania wobec Konsumenta.
  2. 2. Rejestracja i utrzymywanie Nazwy Domeny.
   1. 63. AZ.pl wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Klientem a właściwym Rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia Nazwy Domeny poprzez zamieszczenie na stronie internetowej AZ.pl ofert Rejestrów, umożliwienie dokonania zamówienia Nazwy Domeny za pośrednictwem strony internetowej AZ.pl, przekazanie dokonanego na stronie internetowej AZ.pl zamówienia do właściwego Rejestru, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Nazwy Domeny.
   2. 64. AZ.pl nie gwarantuje rejestracji lub przedłużenia Nazwy Domeny. Dokonanie rejestracji lub przedłużenia zależy wyłącznie od decyzji właściwego Rejestru.
   3. 65. Zawarcie Umowy o pośredniczenie w rejestracji Nazwy Domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej Nazwy Domeny następuje z chwilą potwierdzenia przez AZ.pl przyjęcia zamówienia na Usługę AZ.pl. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w sposób (formy płatności) i w terminie wskazanym w potwierdzeniu przez AZ.pl przyjęcia zamówienia na Usługę AZ.pl.
   4. 66. W oparciu o Umowę o pośredniczenie w rejestracji Nazwy Domeny, Klient udziela AZ.pl zgody do reprezentowania go przed Rejestrem. Klient jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez AZ.pl. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania i zarządzania Nazwą Domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestrowi danych osobowych Klienta, zgodnie z wymogami Rejestru. Jeżeli dany Rejestr wymaga bezpośredniej rejestracji Nazwy Domeny przez Klienta, AZ.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Informacje na temat wymagań Rejestrów w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych tych Rejestrów, do których odsyła strona internetowa AZ.pl.
   5. 67. AZ.pl wystąpi do właściwego Rejestru o rejestrację Nazwy Domeny po uiszczeniu przez Klienta należnej opłaty wskazanej w podsumowaniu warunków zamówienia lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez Rejestr.
   6. 68. O ile będzie to możliwe, AZ.pl stworzy możliwość rezerwacji Nazwy Domeny na warunkach określonych przez Rejestr, jednakże bez możliwości korzystania z Nazwy Domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej Nazwy Domeny. Możliwość rezerwacji Domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez Rejestr.
   7. 69. Niezależnie od punktu 8 części II powyżej, AZ.pl jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy:
    1. (a) Klient poda nieprawidłową składnię Nazwy Domeny i nie poprawi tych danych pomimo wezwania AZ.pl,
    2. (b) Nazwa Domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej.
   8. 70. Niezależnie od punktu 38 części II powyżej, AZ jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
    1. (a) Nazwa Domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
    2. (b) wniosek o rejestrację danej Nazwy Domeny został już wcześniej złożony przez osobę trzecią,
    3. (c) wniosek o rejestrację Nazwy Domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia, a Klient nie uzupełni go pomimo wezwania AZ.pl lub Rejestru, lub
    4. (d) z innych, obiektywnie uzasadnionych przyczyn rejestracja Nazwy Domeny jest niemożliwa.
   9. 71. Klient ma pełne prawo dysponowania Nazwą Domeny. AZ.pl zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania Nazwą Domeny, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą Konta Klienta, przy użyciu poprawnego loginu i hasła. Dyspozycje Klienta, których dotyczy powyższe zobowiązanie nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Nazwy Domeny, AZ.pl będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie Nazwy Domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem Nazwy Domeny informacji lub reklam o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.
   10. 72. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. (a) zablokowanie lub usunięcie Nazwy Domeny przez Rejestr oraz ewentualne zajęcie jej przez osobę trzecią,
    2. (b) rejestrację Nazwy Domeny w złej wierze,
    3. (c) zgłoszenie roszczeń do danej Nazwy Domeny przez osoby trzecie,
    4. (d) dokonanie zmian w konfiguracji Nazwy Domeny lub usunięcie Nazwy Domeny przez osobę nieuprawnioną będące następstwem udostępnienia przez Klienta loginu i hasła lub Konta Klienta osobom trzecim.
   11. 73. AZ.pl nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną Nazwy Domeny, chyba że regulamin konkretnej Usługi AZ.pl, bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.
   12. 74. Techniczne zmiany w konfiguracji Nazwy Domeny, w tym w szczególności wydelegowanie Nazwy Domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Klienta przed Rejestrem, chyba że Strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą:
    1. (a) wyrejestrowania Nazwy Domeny,
    2. (b) odwołania zgody przez Klienta,
    3. (c) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy AZ.pl i Klientem.
   13. 75. Z chwilą wyrejestrowania Nazwy Domeny lub jej transferu przez Klienta do innego dostawcy Umowa ulega rozwiązaniu.
  3. 3. Oprogramowanie
   1. 76. Oprogramowanie obejmuje również style graficzne i grafiki oferowane Klientowi do nabycia przez AZ.pl na stronie internetowej AZ.pl, przy czym korzystanie ze stylów graficznych lub grafik dopuszcza się wyłącznie w powiązaniu z Usługą AZ.pl, dla której zostały one nabyte.
   2. 77. Na okres obowiązywania Umowy Az.pl udziela Klientowi, odpłatnej (w ramach opłaty z tytułu Usług Az.pl), niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania Az.pl oraz jego dokumentacji, w zakresie, który jest niezbędny do korzystania przez Klienta z Usług Az.pl albo w zakresie w jakim Usługa AZ.pl obejmuje korzystanie z Oprogramowania. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostaje udzielona w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
   3. 78. Podmiotem uprawnionym do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Oprogramowania oraz jego zmiany jest wyłącznie AZ.pl z zastrzeżeniem, że pliki stylów graficznych oraz grafik mogą być zmieniane przez Klienta. Zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy jest możliwe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania Oprogramowania z innymi programami. Zasady, według których przygotowano Oprogramowanie AZ.pl oraz jego zmiany stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa AZ.pl.
   4. 79. Licencja na Oprogramowanie nie obejmuje wytwarzania jego egzemplarzy niezależnie od techniki wytwarzania oraz publicznego wyświetlania, co nie dotyczy korzystania w ramach Strony internetowej.
   5. 80. AZ.pl nie wykonuje usług integracji Oprogramowania z oprogramowaniem stosowanym przez Klienta i nie udziela gwarancji, że Oprogramowanie będzie współdziałać z oprogramowaniem Klienta.
 4. Załącznik nr 1.do góry

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  Adresat
  Az.pl Sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II 19/2
  70-453 Szczecin

  Ja ______________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
  o świadczenie następującej usługi ___________________________.
  Data zawarcia umowy
  Imię i nazwisko
  Adres
  ___________________________
  ___________________________
  ___________________________
  ___________________________
  ___________________________
  Data

  ___________________________
  Podpis

  ___________________________
 5. Załącznik nr 2.do góry

  INFORMACJA
  DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  PRZEZ KONSUMENTA


  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

  Az.pl Sp. z o.o.
  A. Jana Pawła II 19/2
  70-453 Szczecin
  Telefon, Fax, Email na stronie www.az.pl.

  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.az.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w za wyraźną zgodą Państwa, jeśli zostaliście Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy.