AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Funkcjonalnych

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla domen funkcjonalnych jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 04.08.2009 godz. 12:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez Az.pl


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta / Partnera w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

 

Zasady promocji.

I Domeny funkcjonalne

A) Rejestracja domen funkcjonalnych

 

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen funkcjonalnych.

2. Promocją są objęte następujące domeny funkcjonalne: aid.pl, agro.pl, atm.pl, auto.pl, biz.pl, edu.pl, gmina.pl, gsm.pl, info.pl, mail.pl, miasta.pl, media.pl, mil.pl, net.pl, nieruchomosci.pl, nom.pl, org.pl, pc.pl, powiat.pl, priv.pl, realestate.pl, rel.pl, sex.pl, shop.pl, sklep.pl, sos.pl, szkola.pl, targi.pl, tm.pl, tourism.pl, travel.pl, turystyka.pl

3. Promocja nie dotyczy domen funkcjonalnych z rozszerzeniem .com.pl.

4. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:


a) dla Firm:
 

     0 zł dla domen funkcjonalnych.


a) dla Klientów indywidualnych:
 

     0 zł dla domen funkcjonalnych.


5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 3 domeny dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta (do 3 domen wliczają się domeny funkcjonalne objęte promocją). W momencie rezerwacji domeny polskiej w promocyjnej cenie przez uczestnika promocji Az.pl oczekuje, iż rezerwacja jest dokonana w celu rejestracji. Do limitu 3 domen liczone są rejestracje w Az.pl oraz rezerwacje. Po przekroczeniu liczby rejestracji 3 domen, kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

 

     7.49 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,

6. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:

a) dla Firm - od 4 sierpnia 2009 roku

b) dla Klientów indywidualnych - od 4 sierpnia 2009 roku

7. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej ceny promocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym Panelu Klienta/Partnera.

8. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

9. Wydawanie kodów authinfo dla domen polskich:

a) Firma Az.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod authinfo dla domeny polskiej. Wydanie kodu authinfo nie zwalnia abonenta domeny z dokonania dopłaty do kodu authinfo określonej w regulaminie firmy Az.pl.

b) Zgodnie z zapisem NASK brzmiącym w następującej formie:

Transfer nazwy domeny z NASK do wybranego Usługobiorcy jest bezpłatny. W przypadku Transferu domeny do NASK, opłata wynosi 80 PLN/netto. Opłaty u Partnera są traktowane indywidualnie przez każdego z nich, więc przed transferem usługi należy zapoznać się z jego ofertą

pobieranie opłaty za wydanie kodu authinfo dla domen zarejestrowanych w promocji jest zasadne i zgodne z prawem.


10. Uczestnikiem promocji dla klientów indywidualnych może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia. Z obowiązku wpłaty zwolnione są firmy i klienci indywidualni objęci promocją 0 zł za polską domenę przy jednej pozycji, bezpłatnej domeny, na złożonym zamówieniu.

a) Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł dla firm może być każdy podmiot będący firmą, osobą prawną posiadający numer REGON oraz NIP, posiadający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Az.pl ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopii zaświadczenia Regon.

b) Az.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON i NIP oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do Az.pl

c) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla firm zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

d) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

11. W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracji domeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny nie data rezerwacji domeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/ Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś wg cen promocyjnych.

12. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

 

B) Przedłużenie domen funkcjonalnych

1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen funkcjonalnych.

2. Dla domen polskich transferowanych do firmy Az.pl, których przedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącej odpowiednio:  

   35.0 zł + VAT dla domen funkcjonalnych *,

* - warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny dla domen funkcjonalnych jest dokonanie przedłużenia do 31 grudnia 2009, ceny obowiązują od 15 stycznia 2009
** - Dla Partnerów i Klientów Az.pl ze statusem S500 i wyższym obowiązuje cena odnowienia z Cennika Hurtowego Domen 2009


Klient - uczestnik promocji, przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok abonamentowy. Przedłużenie abonamentu zwalnia Klienta z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora. Wymóg nie dotyczy domen z jawnymi kodami authinfo.

3. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

4. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

5. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

6. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

 

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.