AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji poradnika "Wszystko zaczyna się od WWW"

 

  Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla poradnika "Wszystko zaczyna się od WWW" jest Rejestrator firma
AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin, zwana dalej AZ.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 02.06.2009 godz. 08:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub Panelu Klienta / Partnera w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie AZ.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.


4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

 

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy poradnika "Wszystko zaczyna się od WWW" Filipa Lewandowskiego w formacie PDF

2. Każdy uczestnik promocji może pobrać maksymalnie 1 kopię poradnika w jednym Panelu Partnera/Klienta

3. Opłata za pobranie poradnika w formacie PDF wynosi 19,90 zł netto

4. Z opłaty za pobranie poradnika w formacie PDF zwolnieni są Klienci, którzy spełniają dowolny z warunków:

- wystawią domenę na Giełdzie Domen AZ.pl

- w terminie od 1 stycznia 2009 do odwołania odnowią co najmniej jedną domenę .PL

- posiadają status S50 lub wyższy

5. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłaty za pobranie poradnika jest pobranie poradnika w trakcie obowiązywania promocji.

6. Każdy uczestnik promocji przed dokonaniem pobrania poradnika musi zaakceptować warunki regulujące korzystanie z poradnika w tym m.in. przestrzeganie praw autorskich, niepowielanie poradnika, nieudostępnianie osobom trzecim.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.