AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji Domen EU

 

 

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla domen eu jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 16.04.2009 godz. 11:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez Az.pl


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta / Partnera w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

 

Zasady promocji.

Rejestracja domen eu

 

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen eu.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:


a) dla Firm:
 

     0 zł dla domen .eu,


a) dla Klientów indywidualnych:
 

     0 zł dla domen .eu,


3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 2 domeny dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta (do liczby 2 domen wliczają się domeny .eu). Do limitu 2 domen liczone są rejestracje w Az.pl oraz zamówienia na domenę .eu w promocyjnej cenie. Po przekroczeniu liczby rejestracji 2 domen kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

 

     19.90 zł + VAT dla domen .eu,

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:

a) dla Firm - od 16 kwietnia 2009 roku

b) dla Klientów indywidualnych - od 16 kwietnia 2009 roku

5. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej ceny promocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym Panelu Klienta/Partnera.

6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.


7. Uczestnikiem promocji dla klientów indywidualnych może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny eu, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia. Z obowiązku wpłaty zwolnione są firmy i klienci indywidualni objęci promocją 0 zł za domenę .eu przy jednej pozycji, bezpłatnej domeny, na złożonym zamówieniu.

a) Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł dla firm może być każdy podmiot będący firmą, osobą prawną posiadający numer REGON oraz NIP, posiadający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Az.pl ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopii zaświadczenia Regon.

b) Az.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON i NIP oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do Az.pl

c) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla firm zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

d) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

8. W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracji domeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/ Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zamówionych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś wg cen promocyjnych.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

 

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.