AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich i Domen Globalnych

 

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich i domen globalnych jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 01.04.2009 godz. 10:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez Az.pl


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta / Partnera w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

 

Zasady promocji.

I Domeny polskie

A) Rejestracja domen polskich

 

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich, funkcjonalnych i regionalnych.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:


a) dla Firm:
 

     0 zł dla domen .pl,

     0 zł dla domen funkcjonalnych,

     0 zł dla domen regionalnych.


a) dla Klientów indywidualnych:
 

     0.77 zł + VAT dla domen .pl,

     0.77 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,

     0.77 zł + VAT dla domen regionalnych.


3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta (do 1 domeny wliczają się domeny .pl, domeny funkcjonalne i domeny regionalne). W momencie rezerwacji domeny polskiej w promocyjnej cenie przez uczestnika promocji i otrzymaniu na nią faktury pro forma Az.pl oczekuje, iż rezerwacja jest dokonana w celu rejestracji. Do limitu 1 domeny liczone są rejestracje w Az.pl oraz rezerwacje z fakturą pro forma. Rezerwacje bez faktur pro forma (dokonane w Panelu Partnera/ Klienta Az.pl) nie są liczone do limitu 1 domeny. Po przekroczeniu liczby rejestracji 1 domeny kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

 

     9.90 zł + VAT dla domen .pl,

     7.49 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,

     2.49 zł + VAT dla domen regionalnych.

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:

a) dla Firm - od 30 stycznia 2009 roku

b) dla Klientów indywidualnych - od 1 stycznia 2009 roku - jeśli w danym Panelu Partnera/Klienta w okresie 1 stycznia 2009 - 1 kwietnia 2009 zarejestrowano jedną lub więcej domen w promocyjnej cenie, nie jest możliwa rejestracja kolejnej domeny w promocyjnej cenie

5. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej ceny promocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym Panelu Klienta/Partnera.

6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

7. Wydawanie kodów authinfo dla domen polskich:

a) Firma Az.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod authinfo dla domeny polskiej. Wydanie kodu authinfo nie zwalnia abonenta domeny z dokonania dopłaty do kodu authinfo określonej w regulaminie firmy Az.pl.

b) Zgodnie z zapisem NASK brzmiącym w następującej formie:

Transfer nazwy domeny z NASK do wybranego Usługobiorcy jest bezpłatny. W przypadku Transferu domeny do NASK, opłata wynosi 80 PLN/netto. Opłaty u Partnera są traktowane indywidualnie przez każdego z nich, więc przed transferem usługi należy zapoznać się z jego ofertą

pobieranie opłaty za wydanie kodu authinfo dla domen zarejestrowanych w promocji jest zasadne i zgodne z prawem.


8. Uczestnikiem promocji dla klientów indywidualnych może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia. Z obowiązku wpłaty zwolnione są firmy objęte promocją 0 zł za polską domenę przy jednej pozycji, bezpłatnej domeny, na złożonym zamówieniu.

a) Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł może być każdy podmiot będący firmą, osobą prawną posiadający numer REGON oraz NIP, posiadający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Az.pl ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopii zaświadczenia Regon.

b) Az.pl ma prawo zażądać kopii zaświadczeń REGON i NIP oraz dostarczenia go w formie elektronicznej do Az.pl

c) Uczestnik promocji domeny za 0 zł zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

9. W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracji domeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny nie data rezerwacji domeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/ Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś wg cen promocyjnych.

10. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

 

B) Przedłużenie domen polskich

1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen polskich: .pl, funkcjonalnych oraz regionalnych.

2. Dla domen polskich transferowanych do firmy Az.pl, których przedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącej odpowiednio:  

   45.0 zł + VAT dla domen .pl *,    
   35.0 zł + VAT dla domen funkcjonalnych *,
   12.0 zł + VAT dla domen regionalnych *.

* - warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny dla domen .pl jest dokonanie przedłużenia do 31 grudnia 2009, ceny obowiązują od 15 stycznia 2009
** - Dla Partnerów i Klientów Az.pl ze statusem S500 i wyższym obowiązuje cena odnowienia z Cennika Hurtowego Domen 2009


Klient - uczestnik promocji, przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok abonamentowy. Przedłużenie abonamentu zwalnia Klienta z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora. Wymóg nie dotyczy domen z jawnymi kodami authinfo.

3. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

4. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

5. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

6. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

 

 

II Domeny globalne

A) Rejestracja domen globalnych


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen
com, net, org, biz i info.


2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

    9.90 zł + VAT dla domen com
    9.90 zł + VAT dla domen net
    9.90 zł + VAT dla domen org
    9.90 zł + VAT dla domen biz
    9.90 zł + VAT dla domen info


3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta (do liczby 1 domeny wliczają się domeny .com, .net, .org, .biz i .info). Do limitu 1 domeny liczone są rejestracje w Az.pl oraz zamówienia z fakturą pro forma. Po przekroczeniu liczby rejestracji 1 domeny kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

    19.90 zł + VAT dla domen com
    19.90 zł + VAT dla domen net
    19.90 zł + VAT dla domen org
    19.90 zł + VAT dla domen biz
    19.90 zł + VAT dla domen info


4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana od 1 grudnia 2008 roku.


5. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

 


6.  Skorzystanie z promocji dla domen globalnych nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

 

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny globalnej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

8. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Az.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.