AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji na domeny .com

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla domen com jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.


Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 24.10.2008 godz. 12:00. Data zakończenia promocji: do wykorzystania puli 1000 domen .com.


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta / Partnera w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4. Po wyczerpaniu promocyjnej puli 1000 domen .com Az.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen.


5. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

 

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen .com.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

     0.77 zł + VAT dla domen .com,


Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta. Do limitu 1 domeny liczone są wszystkie zamówienia (zarówno rejestracje, jak również zamówienia na stronie www.az.pl z wygenerowaną fakturą pro forma). Po przekroczeniu liczby 1 zamówionej domeny kolejne domeny będą rejestrowane w cenie 17.90 zł + VAT.

 

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana od 1 lipca 2008 roku - jeśli w danym Panelu Partnera/Klienta w okresie 1 lipca 2008 - 24 października 2008 zarejestrowano jedną domenę w promocyjnej cenie, nie jest możliwa rejestracja kolejnej domeny w promocyjnej cenie.

 

5. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Klient - uczestnik promocji, przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok abonamentowy. Przedłużenie abonamentu zwalnia Klienta z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.


7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny .com, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 7 dni liczonym od daty zamówienia.

 


8. W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracji domeny.


9. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

10. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.


11. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Az.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.