AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji: Prywatnie i dla biznesu hosting Personal i Business

Regulamin promocji: „Prywatnie i dla biznesu hosting Personal i Business”


§1 Postanowienia ogólne.
Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji: „Prywatnie i dla biznesu hosting Personal i Business” (zwanej dalej: promocją) organizowanej przez AZ.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 360147, NIP: 8561164306, REGON: 810903927 (zwaną dalej: Organizatorem).
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem https://az.pl/regulaminy.
2. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
§ 2 Definicje.
1. Klient - w rozumieniu Regulaminu to Klient w rozumieniu Regulaminu Organizatora.
2. Okres Abonamentowy Usługi Promocji - w rozumieniu Regulaminu to Okres abonamentowy w rozumieniu Regulaminu Organizatora, wskazany w § 6 pkt 1, na który zarejestrowano Usługę Promocji u Organizatora w ramach promocji tj. po cenie
promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1.
3. Podmiot - w rozumieniu Regulaminu to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. Regulamin Organizatora - w rozumieniu Regulamin świadczenia usług AZ.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.az.pl/regulaminy.
5. Regulaminy Usługi Promocji - w rozumieniu Regulaminu to inne niż Regulamin Organizatora regulaminy dotyczące Usługi Promocji, dostępne lub wskazane na stronie internetowej wskazanej w pkt 4 powyżej.
6. Uczestnik promocji - w rozumieniu Regulaminu to Podmiot, który spełnił wszystkie warunki opisane w § 5 i zarejestrował Usługę Promocji u Organizatora w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 17. Usługi - w rozumieniu Regulaminu to świadczone przez Organizatora inne usługi niż Usługa Promocji.
8. Usługa Promocji - w rozumieniu Regulaminu to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora , wskazana w § 6 pkt 1, którą zarejestrowano za pośrednictwem Organizatora na Okres Abonamentowy Usługi Promocji w ramach promocji tj. po cenie
promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1.
§3 Zmiana zasad promocji.
1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronie internetowej, pod adresem: https://www.az.pl.
§4 Czas trwania promocji.
1. Promocja trwa od dnia 1.09.2017 roku do dnia 28.09.2017 roku.
2. Organizator może odwołać przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, promocję bez podania przyczyny.
3. Organizator może przedłużyć termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej.
4. Informacja o odwołaniu promocji lub przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://www.az.pl.
§5 Uczestnicy promocji.
1. Podmiot, który w trakcie trwania promocji:
a. dokonał rejestracji Usługi Promocji u Organizatora, oraz
b. zaakceptował Regulamin, oraz
c. zaakceptował Regulamin Organizatora, oraz
d. zaakceptował Regulaminy Usługi Promocji, oraz
e. spełnił pozostałe warunki określone regulaminami wskazanymi w lit. b-d
powyżej, oraz
f. uiścił w całości opłaty należne z tytułu rejestracji Usługi Promocji u Organizatora, orazg. wyraził zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz innych podmiotów, w tym Rejestrów Nazw Domen, Jednostek certyfikujących, wszelkich informacji określonych regulaminami wskazanymi w lit. b-d powyżej, a także innych związanych z wykonywaniem Usługi Promocji lub dotyczących innych
oferowanych przez Organizatora Usług, w tym handlowych (reklamowych i marketingowych) oraz służących celom statystycznym, w szczególności badaniu poziomu satysfakcji z wykonania Usługi Promocji lub Usług, w szczególności w trybie połączenia telefonicznego lub wiadomości elektronicznej lub sms z wykorzystaniem adresu email lub numeru telefonu
podanych Organizatorowi w trakcie rejestracji lub w trakcie korzystania z Usługi Promocji, oraz
h. wyraził zgodę:
(i) na otrzymanie przy pierwszym i kolejnych odnowieniach Usługi Promocji u Organizatora w formie papierowej informacji wskazanej w Regulaminie Organizatora o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Usługi Promocji i możliwości zawarcia
kolejnej Umowy zapewniającej ciągłość świadczenia Usługi Promocji,
(ii) na uiszczenie z tego tytułu opłaty wskazanej w Cenniku.
(iii) zapis z pkt (i) oraz (ii) dotyczy Podmiotów nie