AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji: Prywatnie i dla biznesu hosting Personal i Business

§1 Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji: „Prywatnie i dla biznesu hosting Personal i Business” (zwanej dalej: promocją) organizowanej przez AZ.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 360147, NIP: 8561164306, REGON: 810903927 (zwaną dalej: Organizatorem).

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem https://az.pl/regulaminy.

2. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§ 2  Definicje.

1. Klient - w rozumieniu Regulaminu to Klient w rozumieniu Regulaminu Organizatora.

2. Okres Abonamentowy Usługi Promocji - w rozumieniu Regulaminu to Okres abonamentowy w rozumieniu Regulaminu Organizatora, wskazany w § 6 pkt 1, na który zarejestrowano Usługę Promocji u Organizatora w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1.

3. Podmiot - w rozumieniu Regulaminu to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Regulamin Organizatora - w rozumieniu Regulamin świadczenia usług AZ.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.az.pl/regulaminy.

5. Regulaminy Usługi Promocji - w rozumieniu Regulaminu to inne niż Regulamin Organizatora regulaminy dotyczące Usługi Promocji, dostępne lub wskazane na stronie internetowej wskazanej w pkt 4 powyżej.

6. Uczestnik promocji - w rozumieniu Regulaminu to Podmiot, który spełnił wszystkie warunki opisane w § 5 i zarejestrował Usługę Promocji u Organizatora w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1

7. Usługi - w rozumieniu Regulaminu to świadczone przez Organizatora inne usługi niż Usługa Promocji.

8. Usługa Promocji - w rozumieniu Regulaminu to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora, wskazana w § 6 pkt 1, którą zarejestrowano za pośrednictwem  Organizatora na Okres Abonamentowy Usługi Promocji w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w § 6 pkt 1.


§3 Zmiana zasad promocji.

1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronie internetowej, pod adresem:
https://www.az.pl.

§4 Czas trwania promocji.

1. Promocja trwa od  dnia 12.07.2017 roku do dnia 31.08.2017 roku.

2. Organizator może odwołać  przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, promocję bez podania przyczyny.

3. Organizator może przedłużyć  termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej.

4. Informacja o odwołaniu promocji lub przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://www.az.pl.


§5 Uczestnicy promocji.

1. Podmiot, który w trakcie trwania promocji:

a. dokonał rejestracji Usługi Promocji u Organizatora, oraz

b. zaakceptował Regulamin, oraz

c. zaakceptował Regulamin Organizatora, oraz

d. zaakceptował Regulaminy Usługi Promocji, oraz

e. spełnił pozostałe warunki określone regulaminami wskazanymi w lit. b-d powyżej, oraz

f. uiścił w całości opłaty należne z tytułu rejestracji Usługi Promocji u Organizatora, oraz

g. wyraził zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz innych podmiotów, w tym Rejestrów Nazw Domen, Jednostek certyfikujących, wszelkich informacji określonych regulaminami wskazanymi w lit. b-d powyżej, a także innych związanych z wykonywaniem Usługi Promocji lub dotyczących innych oferowanych przez Organizatora Usług, w tym handlowych (reklamowych i marketingowych) oraz służących celom statystycznym, w szczególności badaniu poziomu satysfakcji z wykonania Usługi Promocji lub Usług, w szczególności w trybie połączenia telefonicznego lub wiadomości elektronicznej lub sms z wykorzystaniem adresu email lub numeru telefonu podanych Organizatorowi w trakcie rejestracji lub w trakcie korzystania z Usługi Promocji, oraz

h. wyraził zgodę:

(i) na otrzymanie przy pierwszym i kolejnych odnowieniach Usługi Promocji u Organizatora w formie papierowej informacji wskazanej w Regulaminie Organizatora o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Usługi Promocji i możliwości zawarcia kolejnej Umowy zapewniającej ciągłość świadczenia Usługi Promocji,

(ii) na  uiszczenie z tego tytułu opłaty wskazanej w Cenniku.

(iii) zapis z pkt (i) oraz (ii) dotyczy Podmiotów nie korzystających dotychczas z Usług oferowanych przez Organizatora.

2. Z warunków promocji nie mogą korzystać Podmioty, które nie dokonały płatności za Usługi lub opóźniły się z płatnością za Usługi, albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy wykonywały w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.


§6 Opis promocji.

1. Podmioty, które spełniły warunki określone w § 5 mogą zarejestrować u Organizatora Usługę Promocji wskazaną w tabeli poniżej za cenę promocyjną w kwocie wskazanej w tabeli poniżej na Okres Abonamentowy Usługi Promocji wskazany w tabeli poniżej.

Usługa Promocji
Okres Abonamentowy
Usługi Promocji
Cena promocyjna
Personal Hosting 1 rok 55,35 zł
Business Hosting 1 rok 98,40 zł


2. Każdy Uczestnik promocji uprawniony jest do rejestracji u Organizatora na warunkach promocji opisanych w pkt 1 powyżej, wyłącznie jednej Usługi Promocji.

3. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika promocji w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi, inne Usługi bądź świadczenia.

4. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi Promocji u Organizatora regulują zapisy wymienionych poniżej regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia:

a) Regulamin,

b) Regulaminy Usługi Promocji,

c) Regulamin Organizatora.

§ 7  Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Promocji.

1. Umowa o świadczenie Usługi Promocji zawierana jest pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem promocji na czas oznaczony obejmujący Okres Abonamentowy Usługi Promocji.

2. Umowa o świadczenie Usługi Promocji może być rozwiązana przed upływem Okresu Abonamentowego Usługi Promocji przez Uczestnika promocji lub jego następców prawnych, którzy stali się stroną umowy o świadczenie Usługi Promocji w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej, jedynie w następstwie okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator, w tym w przypadku niedotrzymania przez Organizatora dostępności Usługi Promocji na poziomie zadeklarowanego przez Organizatora SLA dla Usługi Promocji. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Promocji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje na zasadach określonych w pierwszej kolejności w Regulaminach Usługi Promocji, a w zakresie w nich nieuregulowanym na zasadach określonych w Regulaminie Organizatora.

3. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Promocji przez Uczestnika promocji lub jego następców prawnych, którzy stali się stroną umowy o świadczenie Usługi Promocji w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej nie znajdują zastosowania zapisy Regulaminów Usługi Promocji lub Regulaminu Organizatora, przewidujące możliwość rozwiązania przez Klienta umowy zawartej z Organizatorem w trybie wypowiedzenia z innych przyczyn niż wskazane w pkt 2 powyżej, z wyjątkiem zapisu przewidującego możliwość wypowiedzenia przez Klienta umowy zawartej z Organizatorem w przypadku zmiany niniejszego Regulaminu lub Regulaminów Usługi Promocji lub Regulaminu Organizatora.

§ 8 Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy wymienionych poniżej regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia:

a) Regulamin,

b) Regulaminy Usługi Promocji,

c) Regulamin Organizatora.