AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Globalny rozwój z domeną .com

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „Globalny rozwój z domeną .com” (zwanej dalej: promocją) organizowanej
  przez AZ.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360147, NIP: 8561164306, REGON: 810903927 (zwaną dalej: Organizatorem).
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej http://dawne.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html
 3. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 4. Nazwa Domeny w rozumieniu niniejszego Regulaminu to ciąg znaków w Domenie.
  Znaki, które mogą składać się na nazwę Domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania zostały określone na stronie internetowej Organizatora, którą zarejestrowano u Organizatora na Okres Abonamentowy Nazwy Domeny w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w § 5 pkt 1.
 5. Okres Abonamentowy Nazwy Domeny w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Okres abonamentowy, na który zarejestrowano Nazwę Domeny w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w § 5 pkt 1.
 6. Okres abonamentowy to okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 7. Podmiot w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 8. Uczestnik promocji w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Podmiot, który spełnił wszystkie warunki opisane w § 4 i zarejestrował Nazwę Domeny w ramach promocji tj. po cenie promocyjnej wskazanej w § 5 pkt 1.
 9. Klient w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Podmiot korzystający z usług świadczonych przez Organizatora 

§2 Zmiana zasad promocji.

 1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o promocji.


§3 Czas trwania promocji.

 1. Promocja trwa od dnia 01.10.2016 roku do dnia 31.12.2017 roku.
 2. Organizator może odwołać przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, promocję bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu promocji zostanie zamieszczona na stronach internetowych, na których umieszczono informację o
  promocji.
 3. Organizator może przedłużyć termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej.
  Informacja o przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie zamieszczona na stronach internetowych, na których umieszczono informację o promocji.


§4 Uczestnicy promocji. 

 1. Podmiot, który w trakcie trwania promocji:
  1. dokonał rejestracji za pomocą systemu Organizatora Nazwy Domeny, oraz
  2. zaakceptował niniejszy Regulamin, oraz
  3. zaakceptował Regulamin Usług AZ.pl, dostępny na stronie https://dawne.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html inne regulaminy dotyczące Nazwy Domeny, dostępne lub wskazane na stronie https://dawne.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html
  4. spełnił pozostałe warunki przewidziane w regulaminach wskazanych w lit. b, c powyżej, oraz
  5. uiściły opłaty należne z tytułu usługi opisanej w lit. a powyżej,
  6. wyraził zgodę na otrzymywanie od AZ.pl Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 360147, NIP: 8561164306, REGON: 810903927 oraz innych podmiotów, w tym Rejestrów Nazw Domen, Jednostekcertyfikujących, wszelkich informacji określonych regulaminami, a także innych związanych z Nazwą Domeny lub dotyczących usług oferowanych przez AZ.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym handlowych (reklamowych i marketingowych) oraz służących celom statystycznym, w szczególności badaniu poziomu satysfakcji z wykonania usługi związanej z Nazwą Domeny, w szczególności w trybie połączenia telefonicznego lub wiadomości elektronicznej lub sms z wykorzystaniem adresu email lub numeru telefonu podanych w trakcie rejestracji lub w trakcie korzystania z usługi związanej z Nazwą Domeny.
 2. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także Podmioty posiadające podpisane porozumienie z Podmiotami posiadającymi status rejestru lub registrara Nazwy Domeny, ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy, a także członkowie rodzin Podmiotów, posiadających podpisane porozumienie z Podmiotami posiadającymi status rejestru lub registrara Nazwy Domeny oraz członkowie rodzin udziałowców i wspólników tych Podmiotów, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 3. Z warunków promocji nie mogą korzystać Podmioty, które nie dokonały płatności za usługi oferowane przez AZ.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub opóźniły się z płatnością za usługę oferowaną przez AZ.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy wykonywały w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis promocji

 1. Podmioty, które spełniły warunki określone w § 4 mogą zarejestrować za pośrednictwem Organizatora Nazwę Domeny wskazaną w tabeli poniżej za cenę promocyjną w kwocie wskazanej w tabeli poniżej na Okres Abonamentowy Nazwy Domeny wskazany w tabeli poniżej.
 2. Nazwa Domeny Okres Abonanamentowy Nazwy Domeny Cena promocyjna
  Nazwa domeny z końcówką .com 1 rok 35,55 zł
 3. Każdy Uczestnik promocji uprawniony jest do rejestracji na warunkach promocji opisanych w pkt 1 powyżej, wyłącznie jednej Nazwy Domeny.
 4.  Świadczenie otrzymane przez Uczestnika promocji w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi, inne usługi oferowane przez AZ.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź świadczenia.
 5. Korzystanie z Nazwy Domeny podlega ogólnym zasadom opisanym w regulaminach wskazanych w § 4 pkt 1 lit. c.

§ 6 Prolongata ważności Nazwy Domeny

 1. Uczestnik promocji lub jego następcy prawni, którzy nabyli Nazwę Domeny ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej, zobowiązują się po upływie Okresu Abonamentowego Nazwy Domeny do dokonania u Organizatora prolongaty ważności Nazwy Domeny na kolejny Okres abonamentowy.
 2. Prolongata ważności Nazwy Domeny na kolejny Okres abonamentowy odbywa się na warunkach obowiązujących u Organizatora w momencie jej dokonania, w tym za zapłatą kwot wskazanych w Cenniku obowiązującym u Organizatora w momencie jej dokonania, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 3. W przypadku, dokonania przed upływem Okresu Abonamentowego Nazwy Domeny, transferu Nazwy Domeny do podmiotu trzeciego, w skutek czego po upływie Okresu Abonamentowego Nazwy Domeny nie będzie możliwe dokonanie u Organizatora prolongaty ważności Nazwy Domeny na kolejny Okres abonamentowy, Uczestnik promocji lub jego następcy prawni, którzy nabyli Nazwę Domeny w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej, zapłacą Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość różnicy kwoty ceny standardowej rejestracji Nazwy Domeny, wskazanej w Cenniku obowiązującym u Organizatora w chwili dokonania rejestracji Nazwy Domeny oraz kwoty ceny promocyjnej wskazanej w § 5 pkt 1 powyżej.
 4. Kara umowna wskazana w pkt 3 powyżej może zostać potrącona z należności z tytułu jakiejkolwiek usługi świadczonej przez AZ.pl Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym rejestracji Nazwy Domeny uiszczonych na rzecz Organizatora przez Uczestnika promocji lub jego następców prawnych, którzy nabyli Nazwę Domeny w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej, bez konieczności składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń.

§ 7 Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy
regulaminów wskazanych w § 4 pkt 1 lit. c