AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Kupon rabatowy

§1 Organizator

Organizatorem akcji promocyjnej „Kupon rabatowy” (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcją promocyjną) jest jest AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-653 Szczecin, dostawca usług internetowych (zwany dalej: Organizatorem).

§2 Podstawy prowadzenia promocji

1. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług Az.pl, dostępnego na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.plhosting-domeny.html.

2. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty promocyjnej z postanowieniami Regulaminu wskazanego w pkt. 1 powyżej, stosuje się warunki oferty promocyjnej, zaś w przypadku konsumentów te warunki, które są dla nich bardziej korzystne.

4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§3 Czas trwania promocji

1. Akcja promocyjna trwa od 30 maja 2014 i kończy się zgodnie z datą określoną na kuponie rabatowym lub datą wskazaną przez Organizatora na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.

2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

3. Organizator poinformuje o zakresie zmiany oferty promocyjnej na stronie internetowej, na której została umieszczona informacja o ofercie promocyjnej.

4. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

5. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

§4 Uczestnicy

1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w trakcie trwania akcji promocyjnej:

a. otrzymały od Organizatora lub osoby trzeciej kupon rabatowy, oraz
b. w dniu otrzymania kuponu rabatowego nie posiadały w sieci Organizatora aktywnej i opłaconej usługi, której typ jest objęty promocją, oraz
c. zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
d. zaakceptowały postanowienia Regulaminu usług Az.pl, dostępnego na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html., oraz
e. zarejestrowały usługę oferowaną przez Organizatora typu Hosting Personal, Hosting Business oraz
f. w trakcie złożenia zamówienia na usługę, o której mowa w lit. e powyżej wpisały kod rabatowy znajdujący się na kuponie rabatowym lub wskazany na stronach internetowych, na których Organizator umieszcza informację o ofercie promocyjnej, oraz
g. dokonały płatności za usługę, o której mowa w lit. e powyżej.

2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin.

3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu uczestnika jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług lub osoba, która zawarła taką umowę lub umowę na zakup dóbr.

4. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Zasady promocji

1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki wskazane w § 4 są uprawnieni do skorzystania z usługi opisanej w § 4 ust 1 lit. e za zapłatą ceny ustalonej z uwzględnieniem rabatu. Przy czym kupony rabatowe mogą wskazywać kwotę ceny promocyjnej ustalonej z uwzględnieniem przyznanego rabatu albo wskazywać wysokość przyznanego rabatu (procentowo albo kwotowo) w ramach ceny standardowej.

2. Każdy kupon rabatowy może być wykorzystany do rejestracji tylko jednej usługi danego typu.

3. Promocja dotyczy wyłącznie usług:

a. opisanych w § 4 ust 1 lit. e, oraz
b. zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym, oraz
c. które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych, oraz
d. opłaconych jednorazowo na dany okres abonamentowy.

4. Prolongata ważności usługi odbywa się na warunkach ogólnych obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

5. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie usług Az.pl, dostępnym na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.,.

6. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

7. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług opisanych w § 4 ust 1 lit. e, zarejestrowanych z wykorzystaniem kuponu rabatowego przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez uczestnika promocji przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnik promocji będzie zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.

8. W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej z konsumentem przez Organizatora w zakresie usług w zakresie usług opisanych w § 4 ust 1 lit. e, zarejestrowanych z wykorzystaniem kuponu rabatowego przed upływem okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z przyczyn zależnych od Organizatora i niezależnych od Konsumenta Organizator promocji będzie zobowiązany zapłacić konsumentowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia
Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu pozostałego do upływu okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych. Obowiązek uiszczenia kary umownej przez Organizatora nie dotyczy sytuacji opisanej w § 3 ust. 2 regulaminu.