AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Pyszne ceny domen

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Pyszne ceny domen" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, dostawca usług internetowych.

2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl, dostępnego na stronie http://www.az.pl/domeny-hosting-promocje-regulamin-zamowienia-az.pl.html

3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do na stronie internetowej az.pl.

4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

1. Oferta promocyjna trwa od 16 maja 2014 r. do 19 maja 2014 r.

2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

§4 Uczestnicy

1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w okresie trwania oferty promocyjnej:
 

 • zgłoszą do rejestracji za pomocą systemu Organizatora maksymalnie łącznie 5 (pięć) domen globalnych z puli domen: .com, .net, .org, .biz lub .info (w dowolnej kombinacji rozszerzeń), oraz
   
 • w chwili składania zamówienia zaznaczą stosowną opcję uwzględniającą udział domeny w ofercie promocyjnej, oraz
   
 • spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i Regulaminem usług AZ.pl, oraz
   
 • dokonają płatności za domenę, o której mowa w lit. a powyżej, w kwocie wskazanej w § 5 ust. 4.
   

2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia domeny do rejestracji w systemie Organizatora, nie później niż w ostatnim dniu akcji.

3. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty posiadające podpisaną umowę/porozumienie z NASK, ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

4. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej

1. W trakcie trwania promocji, zgłaszający do rejestracji nową domenę globalną .com, .net, .org, .biz lub .info (w dowolnej kombinacji rozszerzeń) w momencie składania zamówienia wskazują chęć udziału w promocji.

2. Jeden Uczestnik może, w okresie trwania promocji i na jej warunkach, dokonać rejestracji łącznie maksymalnie 5 domen z puli domen globalnych .com, .net, .org, .biz lub .info (w dowolnej kombinacji rozszerzeń). Kolejne domeny rejestrowane są na następujących zasadach:

a) dla nowych Użytkowników: po przekroczeniu liczby rejestracji 5 nazw domen     internetowych, objętych niniejszą promocją, kolejne nazwy domen internetowych     globalnych: .com, .net, .org, .biz lub .info, będą rejestrowane w cenie 29,90 zł netto,
b) dla dotychczasowych Użytkowników: po przekroczeniu liczby rejestracji 5 nazw     domen internetowych, objętych niniejszą promocją, kolejne nazwy domen     internetowych globalnych: .com, .net, .org, .biz lub .info, będą rejestrowane w cenie     24,90 zł netto.

3. Okres ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia rejestracji domeny.

4. Opłata za rejestrację 1 (jednej) nazwy domeny internetowej, objętej promocją, o której mowa w ust. 2 zdanie pierwsze powyżej, wynosi 5 złotych netto.

5. Do kwoty wskazanej w pkt. 2 lit. a i b oraz pkt 4 powyżej należy doliczyć podatek VAT w stawce przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa – obecnie 23 %.

6. Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie zgłaszania domeny do rejestracji (lub posiadanie przez Organizatora w przypadku obecnych klientów) aktualnych, poprawnych i kompletnych danych, jak również posiadanie przez Uczestnika siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu do doręczeń na terenie RP.

7. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika (zarówno od nowego, jak i obecnego klienta), który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON, kopii dokumentów rejestrowych firmy.

8. Wezwanie, o którym mowa w §5 pkt. 7, Organizator prześle Uczestnikowi na adres email podany w trakcie rejestracji.

9. Uczestnik, na żądanie Organizatora, ma obowiązek przedstawić kopię dokumentu, o którym mowa w §5 pkt. 7, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania.

10. Nienadesłanie kopii dokumentów wskazanych §5 pkt. 6 w terminie, o którym mowa w §5 pkt. 7, oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy z Organizatorem, zgodnie z Regulaminem usług AZ.pl. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.

11. Korzystając z promocji Uczestnik, poza zgodą wskazaną w Regulaminie usług AZ.pl, wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych, w tym danych osobowych, w celach marketingowych oraz na wykorzystywanie przez Organizatora adresów e-mail Uczestnika w sposób komercyjny, w szczególności poprzez wysyłanie na adresy email Uczestnika reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej Organizatora, jego Partnerów, jak również osób trzecich, w tym w ramach kampanii reklamowych tych podmiotów.

12. Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w pkt. 5, jest możliwe w każdym przypadku, poprzez pisemne oświadczenie Uczestnika dostarczone na adres siedziby Organizatora. W przypadku wycofania tejże zgody przed prolongatą ważności domeny, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.

13. Promocja dotyczy wyłącznie domen globalnych, o których mowa w ust. 1:

- zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
- które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych.

14. Prolongata ważności domeny zarejestrowanej w ramach oferty promocyjnej, po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.

15. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej uprzedniej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.

16. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych we właściwych regulaminach, dostępnych na stronie http://www.az.pl/domeny-hosting-promocje-regulamin-zamowienia-az.pl.html.

17. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.