AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Domeny .eu za 0 zł

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny .eu za 0 zł" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, dostawca usług internetowych.

2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl, dostępnego na stronie http://www.az.pl/domeny-hosting-promocje-regulamin-zamowienia-az.pl.html

3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do na stronie internetowej az.pl.

4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.

3. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i które zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

1. Oferta promocyjna trwa od 22 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014-08-31.

2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

3. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

§4 Uczestnicy

1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową w okresie trwania oferty promocyjnej:

a) zgłoszą do rejestracji za pomocą systemu Organizatora jedną domenę .eu, oraz
b) w chwili składania zamówienia zaznaczą stosowną opcję uwzględniającą udział domeny w ofercie promocyjnej, oraz
c) spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i Regulaminem usług AZ.pl.

2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia domeny do rejestracji w systemie Organizatora, nie później niż w ostatnim dniu akcji.


3. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty posiadające podpisaną umowę z EURID (posiadające status akredytowanego rejestratora domen .eu), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

4. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej


1. W trakcie trwania promocji, zgłaszający do rejestracji nową domenę .eu, w momencie składania zamówienia wskazują chęć udziału w promocji.

2. Jeden Uczestnik może, w okresie trwania promocji i na jej warunkach, dokonać rejestracji maksymalnie jednej domeny. Kolejne domeny rejestrowane są na zasadach określonych w cenniku Organizatora. Okres ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia rejestracji domeny w systemie EURID.

3. Domena jest rejestrowana za pośrednictwem Organizatora bez wnoszenia opłat.

4. Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie zgłaszania domeny do rejestracji (lub posiadanie przez Organizatora w przypadku obecnych klientów) aktualnych, poprawnych i kompletnych danych – w szczególności numeru telefonu komórkowego, na który wysłana zostanie wiadomość SMS z kodem umożliwiającym aktywację zamówionych domen, adresu skrzynki pocztowej, numeru REGON (firmy, osoby prawne i jednostki organizacyjne), jak również posiadanie przez Uczestnika siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu do doręczeń na terenie RP.

5. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika (zarówno od nowego, jak i obecnego klienta), który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON, kopii dokumentów rejestrowych firmy;

6. Wezwanie, o którym mowa w §5 pkt. 5, Organizator prześle Uczestnikowi na adres email podany w trakcie rejestracji.

7. Uczestnik, na żądanie Organizatora, ma obowiązek przedstawić kopię dokumentu, o którym mowa w §5 pkt. 5, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania.

8. Nienadesłanie kopii dokumentów wskazanych §5 pkt. 5 w terminie, o którym mowa w §5 pkt. 7, oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy z Organizatorem, zgodnie z Regulaminem usług AZ.pl. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.

9. Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie przez Uczestnika potwierdzenia zamówienia na domenę rejestrowaną w promocji. Prośba o potwierdzenie zamówienia w postaci elektronicznej wysyłana jest przez Organizatora na adres email Uczestnika wskazany w trakcie składania zamówienia. Wiadomość opisana w zdaniu poprzednim będzie zwierała link, który po kliknięciu przekierowuje do strony aktywacyjnej, na której należy wpisać kod umożliwiający aktywację zamówionych domen, otrzymany w wiadomości SMS, o której mowa w pkt 4 powyżej. Potwierdzenie zamówienia w systemie Organizatora może zostać wykonane przez Uczestnika w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia, nie później jednak niż w dniu zakończenia oferty promocyjnej. Rejestracja domeny może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia opisanych w zdaniach poprzednich. Z uwagi na specyfikę rejestracji domen .eu oraz wymogi EURID (brak możliwości rezerwacji domeny i rejestracja domeny na rzecz pierwszego zgłaszającego), Organizator nie może zagwarantować rejestracji zamówionej domeny na rzecz Uczestnika, nawet pomimo natychmiastowego potwierdzenia zamówienia.

10. Po skutecznym wykonaniu potwierdzenia przez Uczestnika (elektronicznej aktywacji zamówienia na domeny w systemie Organizatora), Organizator dokonuje weryfikacji podanych przez Uczestnika danych rejestracyjnych. Po dokonaniu przez Organizatora pozytywnej weryfikacji podanych przez Uczestnika danych, następuje rejestracji domeny.

11. Korzystając z promocji Uczestnik, poza zgodą wskazaną w Regulaminie usług AZ.pl, wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych, w tym danych osobowych, w celach marketingowych oraz na wykorzystywanie przez  Organizatora adresów e-mail Uczestnika w sposób komercyjny, w szczególności poprzez wysyłanie na adresy email Uczestnika reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej Organizatora, jego Partnerów, jak również osób trzecich, w tym w ramach kampanii reklamowych tych podmiotów. 

12. Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w pkt. 11, jest możliwe w każdym przypadku, poprzez pisemne oświadczenie Uczestnika dostarczone na adres siedziby Organizatora. W przypadku wycofania tejże zgody przed prolongatą ważności domeny, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.

13. Uczestnik może zrezygnować z udziału zamówionej domeny w promocji przed upływem terminu do potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w §5 pkt. 9. Zwalnia to daną domenę z warunków określonych w niniejszym Regulaminie promocji.

14. Promocja dotyczy wyłącznie domen:

- zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
- które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych.

15. Prolongata ważności domeny zarejestrowanej w ramach oferty promocyjnej, po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.

16. W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej uprzedniej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.

17. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych we właściwych regulaminach, dostępnych na stronie http://www.az.pl/domeny-hosting-promocje-regulamin-zamowienia-az.pl.html.

18. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.