AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Na wiosnę przycinamy ceny usług do ZERA!

§1 ORGANIZATOR

Organizatorem akcji promocyjnej „Wiosenne porządki” (dalej: oferty promocyjnej, promocji) jest AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, dostawca usług internetowych (zwany dalej: Organizatorem).

§2 PODSTAWY PROWADZENIA PROMOCJI

1. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług Az.pl, dostępnego na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

2. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu wskazanego w pkt. 1 powyżej, stosuje się warunki oferty, zaś w przypadku konsumentów te warunki, które są dla nich bardziej korzystne.

 

§3 OFERTA PROMOCYJNA

1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany oferty promocyjnej na stronie internetowej, na której została umieszczona informacja o ofercie promocyjnej.

 

§4 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Oferta promocyjna trwa od dnia 24 marca 2014 roku do 13 kwietnia 2014 roku.

2. Organizator jest uprawniony do odwołania oferty promocyjnej w każdym czasie. Informacja o odwołaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której została umieszczona informacja o ofercie promocyjnej.

 

§5 UCZESTNICY

1. Oferta promocyjna skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:

a. zaakceptowały niniejszy Regulamin, oraz

b. zaakceptowały Regulamin usług Az.pl, oraz

c. zarejestrują usługi opisane w § 6 pkt. 1, oraz

d. dokonają płatności za usługi opisane w § 6 pkt. 1 w kwocie wskazanej w tabeli zawartej w § 6 pkt. 1,

2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin.

3. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

 

§6 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnik, który spełnił wymogi określone w § 5 jest uprawniony do skorzystania w okresie abonamentowym obejmującym okres roku z wymienionych w tabeli poniżej usług świadczonych przez Organizatora za zapłatą ceny promocyjnej wskazanej w tabeli poniżej:

 

Usługa

Cena promocyjna za rok

  • Hosting Personal

37,35 zł

  • Hosting Business

157,15 zł

  • Certyfikaty SSL Rapid

44,70 zł

  • Certyfikaty SSL Wildcard

299,40 zł

  • Rejestracja w trakcie trwania oferty promocyjnej „Tańsze domeny .eu”, „Tańsze domeny .eu dla dotychczasowych Klientów” oraz „Tańsze domeny globalne” i „Tańsze domeny globalne dla dotychczasowych Klientów” pierwszej nazwy domeny globalnej lub .eu

 

8,90 zł

 

  • Rejestracja w trakcie trwania oferty promocyjnej „Tańsze domeny globalne” kolejnych nazw domen globalnych

26,91 zł

  • Rejestracja w trakcie trwania oferty promocyjnej „Tańsze domeny .eu” kolejnych nazw domen .eu

17,91 zł

  • Rejestracja w trakcie trwania oferty promocyjnej „Tańsze domeny .eu dla dotychczasowych Klientów” oraz „Tańsze domeny .globalne dla dotychczasowych Klientów” kolejnych nazw domen globalnych i .eu

22,41 zł

 

Kwoty wskazane w tabeli stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć podatek VAT w stawce przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa – obecnie 23 %.

2. Dla Partnerów zarejestrowanych w serwisie AZ.pl do dnia 18.03.2014 posiadających statusy S50, S100, S200, S5000, S1000, S5000 rabat -10% liczony jest dla domeny globalnej i .eu od ceny z cennika dla danego statusu dostępnego na stronie:

http://www.az.pl/docs/Cennik%20obowi%C4%85zuj%C4%85cy%20Klient%C3%B3w%20zarejestrowanych%20w%20systemie%20AZ.pdf

Promocja nie obejmuje klientów ze statusem VIP.

3. Prolongata/odnowienie usług wskazanych w pkt 1 powyżej, zarejestrowanych w ramach niniejszej promocji, odbywa się na warunkach ogólnych obowiązujących w momencie odnowienia i za zapłatą ceny wynikającej z cennika Organizatora dostępnego na stronie Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

4. Korzystanie z usług wskazanych w pkt 1 powyżej podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie wskazanym w § 5 pkt. 1 lit b oraz zasadom uregulowanym w Regulaminach wydanych przez Organizatora dotyczących danej usługi, dostępnych na stronie internetowej Organizatora http://www.az.pl/domeny-hosting-promocje-regulamin-zamowienia-az.pl.html

 

5. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

6. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług wskazanych w pkt 1 powyżej zarejestrowanych na warunkach promocji przed upływem 12 (dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik promocji będzie zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową wynikającą z cennika Organizatora obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a ceną promocyjną, ustaloną proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.

7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora zawartej z konsumentem w zakresie usług wskazanych w pkt 1 powyżej przed upływem okresu 12 ( dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy z przyczyn zależnych od Organizatora i niezależnych od Konsumenta Organizator promocji będzie zobowiązany zapłacić Konsumentowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową wynikającą z cennika Organizatora obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a ceną promocyjną, ustaloną proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych. Obowiązek uiszczenia kary umownej przez Organizatora nie dotyczy sytuacji opisanej w § 4 ust. 2 regulaminu