AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich i Domen Globalnych

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich i domen globalnych jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 29.02.2008 godz. 8:00. Data zakończenia promocji: marzec 2008, do wykorzystania puli 5000 domen .pl, 5000 domen globalnych.


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta / Partnera w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4. Po wyczerpaniu promocyjnej puli 5000 domen .pl i 5000 domen globalnych Az.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen.


5. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

 

Zasady promocji.

I Domeny polskie

A) Rezygnacja z promocji

1. Istnieje możliwość rezygnacji z promocji w Panelu Partnera/Klienta Az.pl podczas rejestracji domen polskich. Kody authinfo dla domen polskich przy rezygnacji z promocji oraz dla domen polskich w cenach niepromocyjnych wynoszących:

8.99 zł + VAT dla domen .pl,

6.99 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,

2.49 zł + VAT dla domen regionalnych.


są jawne w Panelu Partnera/Klienta Az.pl.

 

 

B) Rejestracja domen polskich

 

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich, funkcjonalnych i regionalnych.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

     0.77 zł + VAT dla domen .pl,

     0.77 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,

     0.77 zł + VAT dla domen regionalnych.


3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 5 domen dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta (do 5 pierwszych domen wliczają się domeny .pl, domeny funkcjonalne i domeny regionalne).W momencie rezerwacji domeny polskiej w promocyjnej cenie przez uczestnika promocji i otrzymaniu na nią faktury pro forma Az.pl oczekuje, iż rezerwacja jest dokonana w celu rejestracji. Do limitu 5 domen liczone są rejestracje w Az.pl oraz rezerwacje z fakturą pro forma. Rezerwacje bez faktur pro forma (dokonane w Panelu Partnera/ Klienta Az.pl) nie są liczone do limitu 5 domen. Po przekroczeniu liczby rejestracji 5 domen kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

 

    8.99 zł + VAT dla domen .pl,

     6.99 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,

     2.49 zł + VAT dla domen regionalnych.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

5.  Firma Az.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod authinfo dla domeny polskiej. Klient - uczestnik promocji, przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok abonamentowy. Przedłużenie abonamentu zwalnia Klienta z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.

6. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

7. W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracji domeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny nie data rezerwacji domeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/ Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś wg cen promocyjnych.

8. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Az.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

C) Przedłużenie domen polskich

1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen polskich: .pl, funkcjonalnych oraz regionalnych.

2. Dla domen polskich transferowanych do firmy Az.pl, których przedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącej odpowiednio:  

   59.0 zł + VAT dla domen .pl,    
   45.0 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,
  15.0 zł + VAT dla domen regionalnych.

Klient - uczestnik promocji, przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok abonamentowy. Przedłużenie abonamentu zwalnia Klienta z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.

3. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

4. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

5. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

6. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

 

 

I Domeny globalne

A) Rejestracja domen globalnych


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen
com, net, org, biz i info.


2. Opłata za rejestrację domeny wynosi:

    8.99 zł + VAT dla domen com
    8.99 zł + VAT dla domen net
    8.99 zł + VAT dla domen org
    8.99 zł + VAT dla domen biz
    8.99 zł + VAT dla domen info

 

3. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny globalnej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

4. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.


5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie dowolną liczbę domen globalnych.

6. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.


7. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym
na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html. Zamówienie na dowolna domenę w promocji oznacza równoczesną akceptację zasad i warunków danego rejestru.


8. Skorzystanie z promocji dla domen globalnych nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.