AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen .EU dla nowych Użytkowników

§1. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen  .eu jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§2. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.dawne.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) albo jej zmiany w wybranym przez siebie terminie z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

§3. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 18.03.2014 godz. 14:30 Data zakończenia promocji: 31.12.2015 godz. 23:59.

2. Uczestnikiem promocji mogą być nowi Użytkownicy (zarejestrowani w systemie AZ.pl od dnia rozpoczęcia niniejszej promocji), o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Uczestnikiem promocji w przypadku domen .eu mogą być osoby fizyczne zameldowane na terenie Unii Europejskiej bądź osoby prawne mające zarejestrowaną siedzibę na terenie UE.

4. Z promocji wyłączeni są Użytkownicy, którzy realizują rejestrację nazw domen internetowych lub zarządzają Panelem AZ.pl w imieniu Abonenta lub przyszłego Abonenta.

5. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem wskazanym w ofercie. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

§4. Rejestracja domen .eu

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego rejestracji i utrzymania nazwy domeny internetowej w domenie .eu.   

2. Opłata za rejestrację nazwy domeny internetowej w domenie .eu na okres jednego roku wynosi: 9,90 zł + VAT

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 nazwę domeny internetowej dla jednego Abonenta w jednym Panelu AZ.pl (do liczby 1 domeny wliczają się domeny .eu). Do limitu 1 nazwy domeny internetowej wliczone są rejestracje w AZ.pl oraz zamówienia z przyjętą przez Użytkownika ofertą.

4. Po przekroczeniu liczby rejestracji 1 nazwy domeny internetowej w domenie .eu  kolejne nazwy domen internetowych w domenie .eu będą rejestrowane w cenie: 19,90 zł + VAT.

5. Liczba zarejestrowanych nazw domen internetowych jest naliczana dnia rozpoczęcia promocji.

6. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w okresie 1 roku od dnia rozpoczęcia promocji dokonali transferu nazw domen internetowych do innego Rejestratora, w ilości przekraczającej 10% nazw domen internetowych zarejestrowanych uprzednio poprzez AZ.pl.

7. Przedłużenie okresu utrzymania nazwy domeny internetowej zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie przedłużenia usługi.

8. Skorzystanie z promocji dla domen .eu nie zobowiązuje do przedłużenia usługi utrzymania nazwy domeny internetowej na kolejny okres abonamentowy.