AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Globalnych dla dotychczasowych Użytkowników

§1. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen globalnych jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§2. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.,

3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) albo jej zmiany w wybranym przez siebie terminie z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

§3. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 18.03.2014 godz. 14:30 Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. Uczestnikiem promocji mogą być dotychczasowi Użytkownicy (zarejestrowani w systemie AZ.pl do dnia rozpoczęcia niniejszej promocji), o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Z promocji wyłączeni są Użytkownicy, którzy realizują rejestrację nazw domen internetowych lub zarządzają Panelem AZ w imieniu Abonenta lub przyszłego Abonenta.

4. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem wskazanym w ofercie. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

§4. Rejestracja domen globalnych

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego nazw domen internetowych w domenie .com, .net, .org, .biz, .info

2. Opłata za rejestrację nazwy domeny internetowej na okres jednego roku wynosi:
9,90 zł + VAT dla domen .com
9,90 zł + VAT dla domen .net
9,90 zł + VAT dla domen .org
9,90 zł + VAT dla domen .biz
9,90 zł + VAT dla domen .info

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 nazwę domeny internetowej dla jednego Abonenta w jednym Panelu AZ.pl (do liczby 1 domeny wliczają się domeny .com, .net, .org, .biz, .info). Do limitu 1 nazwy domeny internetowej wliczone są rejestracje w AZ.pl oraz zamówienia z przyjętą przez Użytkownika ofertą.

4. Po przekroczeniu liczby rejestracji 1 nazwy domeny internetowej kolejne nazwy domen internetowych będą rejestrowane w cenie:
24,90 zł + VAT dla domen .com
24,90 zł + VAT dla domen .net
24,90 zł + VAT dla domen .org
24,90 zł + VAT dla domen .biz
24,90 zł + VAT dla domen .info

5. Liczba zarejestrowanych nazw domen internetowych jest naliczana od 5 stycznia 2010 roku.

6. Promocja nie dotyczy Użytkowników, którzy w czasie 1 roku po rejestracji nazw domen internetowych w okresie od 2011 roku do dnia rozpoczęcia promocji  dokonali transferu nazw domen internetowych do innego Rejestratora, w ilości przekraczającej 10% nazw domen internetowych zarejestrowanych uprzednio poprzez AZ.pl.

7. Przedłużenie okresu utrzymania nazwy domeny internetowej zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie przedłużenia usługi.

8. Skorzystanie z promocji dla domen globalnych nie zobowiązuje do przedłużenia usługi utrzymania nazwy domeny internetowej na kolejny okres abonamentowy.