AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin rabatów dla certyfikatów SSL na pierwszy rok

§1 Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej dla kont hostingowych jest AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

§2 Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

§3 Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 18.03.2014 godz. 14:30 Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) albo jej zmiany w wybranym przez siebie terminie z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

§4 Zasady promocji:

- Promocja dotyczy certyfikatów Rapid SSL oraz Rapid SSL Wildcard.

- Promocja skierowana jest wyłącznie do Użytkowników AZ.pl.

- Promocja obejmuje pierwszy, roczny okres abonamentowy certyfikatów Rapid SSL oraz Rapid SSL Wildcard

- Na pierwszy, roczny okres abonamentowy AZ.pl udziela Użytkownikom rabatu, który wynosi odpowiednio:

          Certyfikat Rapid SSL: 60% od ceny tej usługi wskazanej w cenniku usług AZ.pl,
          Certyfikat Rapid SSL Wildcard: 30% od ceny tej usługi wskazanej w cenniku usług AZ.pl.

- Promocja nie zawiera limitu ilości zamawianych certyfikatów.

- Skorzystanie z niniejszej promocji nie zobowiązuje do przedłużenia certyfikatu na kolejny okres abonamentowy.

- Przedłużenie certyfikatów zamówionych w ramach promocji na kolejny okres abonamentowy, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie przedłużenia usługi zgodnie z cennikiem publikowanym na stronie www.az.pl.

- Rabat naliczany jest w momencie zamówienia usługi.

- Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem wskazanym w ofercie. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.