AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Darmowe domeny polskie dla nowych abonentów

§1 Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich jest AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zwana dalej AZ.pl.

§2 Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl,www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

§3 Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 18.03.2014 godz. 14:30 Data zakończenia promocji: 30.09.2019 godz. 23:59.

2. Uczestnikiem mogą być nowi Abonenci (zarejestrowani w systemie AZ.pl od dnia rozpoczęcia niniejszej promocji), o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Uczestnikiem promocji może być:

a) osoba fizyczna, która posiada adres zameldowania na terenie Polski w okresie trwania promocji i zawarcia umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej w domenie polskiej,
b) osoba prawna która posiada siedzibę i jest zarejestrowana na terenie Polski w okresie trwania promocji i zawarcia umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej w domenie polskiej.


4.Promocja nie dotyczy Abonentów, którzy w okresie 1 roku od rozpoczęcia niniejszej promocji dokonali transferu nazw domen internetowych do innego Rejestratora, w ilości przekraczającej 10% nazw domen internetowych zarejestrowanych uprzednio poprzez AZ.pl.

5. Warunkiem udziału w promocji jest samodzielne złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu AZ.pl w czasie obowiązywania promocji.

6. Dla skorzystania z promocji konieczne jest wpisanie kodu sms otrzymanego od AZ.pl w odpowiedniej rubryce formularza w wiadomości e-mail otrzymanej po złożeniu zamówienia i zastosowanie się do zawartych w tej wiadomości poleceń.

7. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem wskazanym w otrzymanej od AZ.pl ofercie. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

8. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) albo jej zmiany w wybranym przez siebie terminie z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

9. W niniejszej promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które korzystając z wcześniejszych promocji AZ.pl zarezerwowały lub zarejestrowały nieodpłatnie polską nazwę domeny internetowej.

§4 Zasady promocji

Rejestracja domen polskich

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich, funkcjonalnych i regionalnych.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

1) dla Abonentów będących osobami prawnymi lub osób prowadzących działalność gospodarczą:
0 zł dla domen .pl,
0 zł dla domen funkcjonalnych w domenie .pl,
0 zł dla domen regionalnych w domenie .pl.

2) dla Abonentów będących konsumentami:
0 zł dla domen .pl,
0 zł dla domen funkcjonalnych w domenie .pl,
0 zł dla domen regionalnych w domenie .pl.

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w swoim imieniu i na swoją rzecz w promocyjnej cenie maksymalnie:

5 nazw domen internetowych - dla Abonentów będących osobami prawnymi lub osób prowadzących działalność gospodarczą,
2 nazwy domen internetowych - dla Abonentów będących konsumentami
przy czym objęte promocją są domeny .pl, domeny funkcjonalne oraz domeny regionalne. Do limitu nazw domen internetowych objętych promocją wlicza się dokonane rezerwacje oraz rejestracje w AZ.pl.
Po przekroczeniu liczby rejestracji lub rezerwacji nazw domen internetowych objętych promocją kolejne umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej mogą być zawierane zgodnie z poniższym cennikiem:

9,90 zł + VAT dla domen .pl,
7,90 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,
2,90 zł + VAT dla domen regionalnych.


4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:

- dla Abonentów będących osobami prawnymi lub prowadzących działalność gospodarczą od dnia rozpoczęcia promocji,
- dla Abonentów będących konsumentami od dnia rozpoczęcia promocji.


5. W przypadku zamówienia na kwotę mniejszą niż 1 zł brutto, płatność może zostać zrealizowana wszystkimi dostępnymi w AZ.pl kanałami płatności z wykluczeniem PayPal, Dotpay oraz eCard i PayU.

6. Przedłużenie okresu utrzymania nazwy domeny internetowej zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie przedłużenia usługi.

7. Wydawanie kodów AuthInfo dla domen polskich zgodnie z regulaminem NASK: AZ.pl na żądanie
Abonenta bezzwłocznie wyda kod AuthInfo dla domeny polskiej.

8. W przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności danych Uczestnika promocji, AZ.pl ma prawo wezwać Uczestnika promocji pod rygorem odmowy zawarcia umowy albo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym do przesłania:

- kopii dowodu tożsamości przesłanej pocztą, faksem lub w formie elektronicznej (skan) jeżeli Uczestnikiem promocji jest osoba fizyczna,

- dokumentów potwierdzających dane Uczestnika promocji innego niż osoba fizyczna.

9. Uczestnik promocji zobowiązuje się do przesłana do AZ.pl kopii dokumentów wskazanych w wezwaniu w ciągu 72 godzin. Brak przesłania wskazanych w wezwaniu dokumentów oznacza naruszenie niniejszego regulaminu oraz zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia dokumentów wskazanych w wezwaniu w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej nazwy domeny internetowej.