AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Darmowe domeny polskie dla dotychczasowych abonentów

§1 Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich jest AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zwana dalej AZ.pl.

§2 Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl,www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

§3 Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 18.03.2014 godz. 14:30 Data zakończenia promocji: 30-09-2019 godz. 23:59.

2. Uczestnikiem mogą być dotychczasowi Abonenci (zarejestrowani w systemie AZ.pl do dnia rozpoczęcia niniejszej promocji), o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Uczestnikiem promocji może być:

a) osoba fizyczna, która posiada adres zameldowania na terenie Polski w okresie trwania promocji i zawarcia umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej w domenie polskiej,

b) osoba prawna która posiada siedzibę i jest zarejestrowana na terenie Polski w okresie trwania promocji i zawarcia umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej w domenie polskiej.

4. Promocja nie dotyczy Abonentów posiadających w AZ.pl status s100, s200, s500, s1000, s5000 lub VIP.

5.Promocja nie dotyczy Abonentów, którzy w czasie 1 roku po rejestracji nazw domen internetowych w okresie od 2011 roku do dnia rozpoczęcia promocji  dokonali transferu nazw domen internetowych do innego Rejestratora, w ilości przekraczającej 10% nazw domen internetowych zarejestrowanych uprzednio poprzez AZ.pl.

6. Warunkiem udziału w promocji jest samodzielne złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu AZ.pl w czasie obowiązywania promocji.

7. Dla skorzystania z promocji konieczne jest wpisanie kodu sms otrzymanego od AZ.pl w odpowiedniej rubryce formularza w wiadomości e-mail otrzymanej po złożeniu zamówienia i zastosowanie się do zawartych w tej wiadomości poleceń .

8. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem wskazanym w otrzymanej od AZ.pl ofercie. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

9. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) albo jej zmiany w wybranym przez siebie terminie z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

10. W niniejszej promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które korzystając z wcześniejszych promocji AZ.pl zarezerwowały lub zarejestrowały nieodpłatnie polską nazwę domeny internetowej.

§4 Zasady promocji

A) Rejestracja domen polskich

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich, funkcjonalnych i regionalnych.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:
a) dla Abonentów będących osobami prawnymi lub osób prowadzących działalność gospodarczą:
0 zł dla domen .pl,
0 zł dla domen funkcjonalnych w domenie .pl,
0 zł dla domen regionalnych w domenie .pl.

b) dla Abonentów będących konsumentami:
0 zł dla domen .pl,
0 zł dla domen funkcjonalnych w domenie .pl,
0 zł dla domen regionalnych w domenie .pl.

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w swoim imieniu i na swoją rzecz w promocyjnej cenie maksymalnie:
a) 5 nazw domen internetowych - dla Abonentów będących osobami prawnymi lub osób prowadzących działalność gospodarczą,
b) 2 nazwy domen internetowych - dla Abonentów będących konsumentami
przy czym objęte promocją są domeny .pl, domeny funkcjonalne oraz domeny regionalne. Do limitu nazw domen internetowych objętych promocją wlicza się dokonane rezerwacje oraz rejestracje w AZ.pl. Po przekroczeniu liczby rejestracji lub rezerwacji nazw domen internetowych objętych promocją kolejne umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej mogą być zawierane zgodnie z poniższym cennikiem:

7,77 zł + VAT dla domen .pl,
7,77 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,
2,40 zł + VAT dla domen regionalnych.

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:
a) dla Abonentów będących osobami prawnymi lub prowadzących działalność gospodarczą od 21
sierpnia 2013 roku,
b) dla Abonentów będących konsumentami od 21 sierpnia 2013 roku.

5. W przypadku zamówienia na kwotę mniejszą niż 1 zł brutto, płatność może zostać zrealizowana wszystkimi dostępnymi w AZ.pl kanałami płatności z wykluczeniem PayPal, Dotpay oraz eCard i PayU.

6. Przedłużenie okresu utrzymania nazwy domeny internetowej zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie przedłużenia usługi.

7. Wydawanie kodów AuthInfo dla domen polskich zgodnie z regulaminem NASK: AZ.pl na żądanie
Abonenta bezzwłocznie wyda kod AuthInfo dla domeny polskiej.

8. W przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności danych Uczestnika promocji, AZ.pl ma prawo wezwać Uczestnika promocji pod rygorem odmowy zawarcia umowy albo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym do przesłania:

1) kopii dowodu tożsamości przesłanej pocztą, faksem lub w formie elektronicznej (skan) jeżeli Uczestnikiem promocji jest osoba fizyczna,

2) dokumentów potwierdzających dane Uczestnika promocji innego niż osoba fizyczna.


12. Uczestnik promocji zobowiązuje się do przesłana do AZ.pl kopii dokumentów wskazanych w wezwaniu w ciągu 72 godzin. Brak przesłania wskazanych w wezwaniu dokumentów oznacza naruszenie niniejszego regulaminu oraz zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia dokumentów wskazanych w wezwaniu w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej nazwy domeny internetowej.