AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Darmowe domeny do kont hostingowych

§1 Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej dla kont hostingowych jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej AZ.pl.

§2 Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, 

www.az.pl

.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

§3 Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 18.03.2014 Data zakończenia promocji: 30.09.2019 

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na dane konto hostingowe na stronie www.az.pl lub w Panelu AZ.pl w czasie obowiązywania promocji.

3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem wskazanymi w ofercie. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

§4 Zasady promocji

1. Promocja dotyczy nowo zamawianych wybranych kont hostingowych, które zostaną opłacone.

2. Po dokonaniu wpłaty za konto hostingowe Użytkownik otrzymuje możliwość rejestracji dodatkowej nazwy domeny internetowej za 0 zł zgodnie z listą poniżej:

a) Personal hosting, 1 rok - 1 domena polska (do wyboru domena .pl albo funkcjonalna albo regionalna),
b) Business hosting, 1 rok - 1 domena polska (do wyboru domena .pl albo funkcjonalna albo regionalna).


3. Promocyjne domeny za 0 zł mogą być wykorzystane jedynie w Panelu AZ.pl. Dla rejestracji na stronie www.az.pl obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem domen.

4. Po wykorzystaniu otrzymanej zgodnie z §4 ust.2 promocji domen za 0 zł, kolejne nazwy domen internetowych będą rejestrowane w cenie zgodnej z aktualnym cennikiem domen.

5. Warunkiem skorzystania z promocyjnych rejestracji domen w cenie 0 zł dla konta hostingowego jest dokonanie tych rejestracji przed zakończeniem promocji.

6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

7. Wydawanie kodów AuthInfo dla domen polskich: AZ.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda Abonentowi kod AuthInfo dla domeny polskiej.

8. Uczestnikiem promocji może być każdy, kto w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

a) AZ.pl w celu zawarcia umowy ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON i NIP lub innych dokumentów potwierdzających dane Użytkownika oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl

b) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla kont hostingowych będący osobą prawną zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP lub innych dokumentów potwierdzających dane firmy w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

c) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla kont hostingowych będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.