AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin promocji Cennik malejący

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Cennik malejący" (dalej: oferty promocyjnej, promocji,) jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej AZ.pl.

2. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług AZ.pl. Treść Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

3. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 OFERTA PROMOCYJNA

1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

2. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Oferta promocyjna trwa od 18 marca 2014 roku do odwołania przez AZ.pl.

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji (wycofania oferty) albo jej zmiany w wybranym przez siebie terminie.

§4 UCZESTNICY

1. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

2. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Użytkownicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja obejmuje domeny polskie .pl, domeny funkcjonalne, europejskie i globalne (.com, .net, .org, .biz, .info).

2. Przejście statusu ilości zarejestrowanych lub odnowionych nazw domen internetowych na próg 200+ i wyższy - nie następuje automatycznie. Użytkownik dla potwierdzenia wyższego statusu ilości zarejestrowanych lub odnowionych nazw domen internetowych powinien samodzielnie aktywować tę opcję w Panelu AZ.pl i zaakceptować regulamin promocji, albo aktywować tę opcję telefonicznie poprzez Dział Obsługi AZ.pl.

3. Nazwy Domen Internetowych w domenie .pl, którym upłynął termin okres na jaki zostały zarejestrowane i znajdują się w 30-dniowym okresie blokady, nie będą doliczone do ogólnej sumy domen dla statusu ilości zarejestrowanych lub odnowionych nazw domen internetowych.

4. Uzyskanie przez Użytkownika niższego statusu ilości zarejestrowanych lub odnowionych nazw domen internetowych następuje automatycznie raz na miesiąc w pierwszym tygodniu danego miesiąca.

5. Do liczby domen uprawniających do rabatu wliczane są wyłącznie opłacone domeny.

6. Do liczby domen uprawniających do rabatu uwzględniane są domeny aktywne, utrzymywane u Organizatora - nowo rejestrowane (opłacone lub aktywowane), odnawiane oraz przetransferowane, (o ile transfer zakończył się przed końcem danego miesiąca). Do zmiany statusów nie wliczane są subdomeny az.pl

7. Dotychczasowi Użytkownicy (podmioty, które przed datą rozpoczęcia niniejszej promocji korzystały z usług AZ.pl i widnieją w systemie AZ.pl) uprawnieni są do korzystania z promocji zgodnie z cennikiem znajdującym się na www.az.pl w cenniku dla dotychczasowych Użytkowników.

8. Nowi Użytkownicy (podmioty, które do dnia rozpoczęcia niniejszej promocji nie korzystały z usług AZ.pl i nie widnieją w systemie AZ.pl) spełniający warunki uczestnictwa w promocji są uprawnieni do odnowienia na kolejny rok domen objętych promocją za zapłatą kwot zgodnie z cennikiem promocji na www.az.pl w cenniku dla nowych Użytkowników