AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Kredyty za domeny .eu

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej
"Kredyty za domeny .eu jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl (www.az.pl).

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

Czas trwania promocji.

1. Promocja trwa od 01.02.2008r. godz. 14:00 do 30 czerwca 2008 r. godz. 8:00.

2. Podstawą udziału w promocji jest rejestracja domeny .eu w Panelu Klienta/ Partnera lub poprzez zamówienie rejestracji domeny .eu na stronie www.az.pl. Reklamacje spowodowane brakiem dokonania samodzielnego wykorzystania kredytu w Panelu Klienta/ Partnera w czerwcu 2008 nie będą rozpatrywane.

3. Wykorzystanie kredytów jest możliwe tylko i wyłącznie od 2 czerwca 2008 do 29 czerwca 2008

4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.


Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domeny .eu.

2. Opłata za rejestrację domeny .eu na okres jednego roku wynosi 8,99 zł netto.

3. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

4. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie 8,99 zł netto nie ograniczoną ilość nazw domenowych o rozszerzeniu .eu. Do każdej rejestracji domeny .eu w okresie od dnia 1 lutego 2008 do dnia 31.05 2008 uczestnik promocji otrzyma 1 kredyt (1 rejestracja domeny .eu=1 kredyt).

5. W okresie od 2 czerwca 2008 do 29 czerwca 2008 uczestnik promocji może wykorzystać kredyt na bezpłatną rejestrację domeny .eu. Warunkiem skorzystania z kredytu jest dokonanie samodzielnej rejestracji domeny .eu w Panelu Klienta/ Partnera, w dziale „Domeny .eu/Lista kredytów Eu” poprzez wybranie linku „Wykorzystaj kredyt". Każdy 1 kredyt umożliwia tylko jedną rejestrację domeny .eu. Kredyty nie przechodzą na kolejny okres. Kredyty tracą ważność z dniem 30 czerwca 2008 o 8 rano.

6. Maksymalna ilość kredytów dla jednego uczestnika promocji (właściciela jednego Panelu Klienta/Partnera wynosi maksymalnie 20, nawet w przypadku rejestracji powyżej 20 domen .eu.

7. Kredyty nie mogą zostać użyte przez uczestnika promocji w obrocie handlowym, polegającym na odsprzedaży kredytu osobie trzeciej.

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień punktu 5,6, oraz 7, będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz Az.pl wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

9. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

10. Skorzystanie z promocji dla domen .eu nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

11. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.