AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Serwery 75 % taniej!

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Serwery 75% taniej!” (dalej: oferty promocyjnej, promocji) AZ.pl z siedzibą w Szczecinie przy Alei Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin, dostawca usług internetowych.

2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług Az.pl, dostępnego na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej az.pl.

4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu wskazanego w pkt. 2 powyżej, stosuje się warunki oferty, zaś w przypadku konsumentów te warunki, które są dla nich bardziej korzystne.

5. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

1. Zakup dóbr i usług w ramach oferty promocyjnej jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

3. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.

4. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają zakupu dóbr lub usług, których dotyczy oferta i którzy zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

1. Oferta promocyjna trwa od dnia 3 marca 2014 r. do odwołania.

2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

3. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

§4 Uczestnicy

1. Oferta promocyjna skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:

 
   a)    zaakceptują niniejszy Regulamin, oraz                   
   b)    zaakceptują Regulamin usług Az.pl, dostępny na stronie
           http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html, oraz                    

   c) dokonają w okresie trwania promocji rejestracji i opłacenia konta hostingowego typu Hosting Personal,
   d) w momencie rozpoczęcia oferty promocyjnej nie posiadały i nie użytkowały kont, których typ jest objęty niniejszą ofertą.

2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.


3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Uczestnika jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług lub osoba, która zawarła taką umowę lub umowę na zakup dóbr.

4. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej

1. Uczestnik, który spełnił wymogi określone w § 4 jest uprawniony do rejestracji usługi hostingowej typu Personal Hosting, na pierwszy okres abonamentowy obejmujący okres 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych za zapłatą promocyjnej ceny stanowiącej 25% standardowej ceny usługi ujętej w obowiązującym cenniku.

2. Podana w ust. 1 powyżej kwota jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT w stawce przewidzianej obowiązującymi przepisami – obecnie 23%.

3. Dokonanie płatności abonamentu rocznego za zamówione konto w terminie jest warunkiem uzyskania przez Uczestnika promocji zniżki w abonamencie za konto hostingowe do wysokości określonej w niniejszym regulaminie.

4. Oferta promocyjna dotyczy wyłącznie kont hostingowych typu Hosting Personal:

   a. zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
   b. które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych,
   c. opłaconych jednorazowo na okres roku.

4. Prolongata ważności Usług, zarejestrowanych w ramach niniejszej promocji, odbywa się na warunkach ogólnych obowiązujących w momencie odnowienia i wynikających z cennika Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba, że
Organizator postanowi inaczej.

5. Użytkowanie Usług hostingowych typu Personal Hosting, zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie wskazanym w § 4 pkt. 1 lit b.

6. Zniżka otrzymana w ramach oferty promocyjnej nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

7. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika promocji przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnik promocji będzie zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.

8. W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej z konsumentem przez Organizatora przed upływem okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z przyczyn zależnych od Organizatora i niezależnych od Konsumenta Organizator promocji będzie zobowiązany zapłacić konsumentowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu pozostałego do upływu okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych. Obowiązek uiszczenia kary umownej przez Organizatora nie dotyczy sytuacji opisanej w § 2 ust 2 regulaminu.