AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Tłusta promocja. Hosting Business i SSL w pakiecie za 199 zł

§1 ORGANIZATOR

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Tłusty czwartek” (dalej: oferty promocyjnej, promocji) jest AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II, 70-653 Szczecin, dostawca usług internetowych (zwany dalej: Organizatorem).

§2 PODSTAWY PROWADZENIA PROMOCJI

1. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług Az.pl, dostępnego na stronie http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

2. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu wskazanego w pkt. 1 powyżej, stosuje się warunki oferty, zaś w przypadku konsumentów te warunki, które są dla nich bardziej korzystne.

4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 OFERTA PROMOCYJNA

1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany oferty promocyjnej na stronie internetowej, na której została umieszczona informacja o ofercie promocyjnej.

§3 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Oferta promocyjna obowiązuje w dniu 27 lutego 2014 roku.


§4 UCZESTNICY

1. Oferta promocyjna skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:

a) zaakceptowały niniejszy Regulamin, oraz
b) zakceptowały Regulamin usług Az.pl, oraz
c) zarejestrują Pakiet Usług opisany w § 5 pkt. 1, oraz
d) dokonają płatności za Pakiet Usług opisany w § 5 pkt. 1 w kwocie wskazanej w § 5 pkt. 1,
e) wyrażą wolę skorzystania z promocji dokonując zamówienia poprzez stronę internetową Organizatora.

2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin.

3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu uczestnika jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług lub osoba, która zawarła taką umowę lub umowę na zakup dóbr.

4. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnik, który spełnił wymogi określone w § 4 jest uprawniony do rejestracji Pakiet Usług obejmujący łącznie: Hosting Business i certyfikat Rapid SSL (zwany dalej: Pakietem Usług) na pierwszy okres abonamentowy obejmujący okres 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych za zapłatą promocyjnej ceny w kwocie  199  ( sto dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych.

2. Podana w ust. 1 powyżej kwota jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT w stawce przewidzianej obowiązującymi przepisami – obecnie 23%.

3. Prolongata ważności Pakietu Usług lub Usług wchodzących w skład Pakietu Usług, zarejestrowanego w ramach niniejszej promocji, odbywa się na warunkach ogólnych obowiązujących w momencie odnowienia i wynikających z cennika Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

4. Użytkowanie Usług wchodzących w skład Pakietu Usług, zarejestrowanego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie wskazanym w § 4 pkt. 1 lit b.

5. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

6. Uczestnik promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie Pakietu Usług zarejestrowanego na warunkach promocji przed upływem 12 (dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik promocji będzie zobowiązany zapłacić Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za dany Pakiet Usług, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora, ustalonej proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych.

7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora zawartej z konsumentem w zakresie Pakietu Usług zarejestrowanych na warunkach promocji przed upływem okresu 12 ( dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy z przyczyn zależnych od Organizatora i niezależnych od Konsumenta Organizator promocji będzie zobowiązany zapłacić Konsumentowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za dany Pakietu Usług, wynikającym z cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia Organizatora,  ustalonej proporcjonalnie do okresu pozostałego do upływu okresu trwania umowy na zasadach promocyjnych. Obowiązek uiszczenia kary umownej przez Organizatora nie dotyczy sytuacji opisanej w § 2 ust. 2 regulaminu.