AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

9 domen ZA DARMO + Personal Hosting z 90% RABATEM

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej "9 domen ZA DARMO + Personal Hosting z 90% RABATEM" jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin, zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: 13 stycznia 2014r. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na konto hostingowe Personal na okres 1 roku z 90% rabatem na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta w czasie obowiązywania promocji.

3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

IV. Zasady promocji

1. Promocja dotyczy nowo zamawianego konta hostingowego Personal na okres 1 roku z 90% rabatem, które zostanie opłacone.

2. Po dokonaniu wpłaty za konto hostingowe wskazane w punkcie 1 Klient otrzymuje możliwość rejestracji dodatkowych 3 domen polskich za 0 zł oraz jedną domenę .EU za 0zł.

3. Promocyjne domeny za 0 zł mogą być wykorzystane jedynie w Panelu Klienta. Dla rejestracji na stronie www.az.pl obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem domen.

4. Po wykorzystaniu liczby domen za 0 zł, kolejne domeny będą rejestrowane w cenie zgodnej z aktualnym cennikiem domen.

5. Warunkiem skorzystania z promocyjnych rejestracji domen w cenie 0 zł dla konta hostingowego jest dokonanie tych rejestracji przed zakończeniem promocji.

6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

7. Wydawanie kodów AuthInfo dla domen polskich: AZ.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda Abonentowi kod AuthInfo dla domeny polskiej.

8. Uczestnikiem promocji może być każdy, kto w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.
a) AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON i NIP lub innych dokumentów potwierdzających dane firmowe oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl
b) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla kont hostingowych będący osobą prawną zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP lub innych dokumentów potwierdzających dane firmy w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.
c) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla kont hostingowych będący klientem indywidualnym zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

10. Niniejsza promocja łączy się z promocją 5 darmowych domen polskich dla firm i 2 darmowych domen polskich dla klientów indywidualnych opisanych w regulaminie na stronie: http://www.az.pl/domeny-regulaminy-promocje-domeny_pid_419.html.

11. W ninejszej promocji można zamówić tylko jedno konto hostingowe Personal na okres 1 roku.