AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Hurra Weekend! 40% dodatkowego RABATU na WSZYSTKO!

I. Organizator promocji

Organizatorem akcji promocyjnej "Hurra Weekend! 40% dodatkowego RABATU na WSZYSTKO!" jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.


II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.


III. Czas trwania promocji

1. Data rozpoczęcia promocji: piątek (godz. 15.00) Data zakończenia promocji: poniedziałek (godz. 08.00)

2. Podstawą udziału w promocji jest kliknięcie na mail rabatowy lub złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl wpisując widoczny kod rabatowy w podsumowaniu koszyka.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.


IV. Zasady promocji

1. Promocja dotyczy nowo zamawianych usług na stronie www.az.pl.


2. Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne zameldowane na terenie Polski bądź osoby prawne mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Polski, o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.


3. Warunkiem otrzymania dodatkowego rabatu 40% na zamówienie, jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl oraz podanie kodu rabatowego w podsumowaniu zamówienia, o ile ten nie został wcześniej wykorzystany.


4. Wszystkie e-maile rabatowe 40% są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie e-maila.


5. Rabat przyznawany jest tylko nowo zamawiane usługi. Odnowienia usług, zamówienia na certyfikaty SSL, usługi opcji, giełdy, aukcji , przechwytywania oraz rozszerzenia domen nie wymienione w punkcie 7 niniejszej promocji nie podlegają rabatowi.


6. Niniejsza promocja nie dotyczy przechwytywania domen, giełdy domen, aukcji, odnowień domen, certyfikatów ssl, rozszerzeń domen nie wymienionych w punkcie 7 niniejszej promocji oraz opcji.


7. Promocja dotyczy rozszerzeń domen: .pl, funkcjonalnych, regionalnych (oraz idn-y), domen dnt, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu.


8. Promocja dotyczy rejestracji domen na okres 1 roku. W przy rejestracjach domen na okres dłuższy niż 1 rok, koszt kolejnych lat jest liczony według cennika standardowego.


9. Klient lub Partner może zamówić wyłącznie 5 domen .PL, 10 domen DNT, 5 domen globalnych, 5 domen .eu  które zostaną objęte promocją, każda kolejna dodana ponad limit nie wlicza się do rabatu.


10. Do promocji przydzielone są limity dla wszystkich Klientów i Partnerów. Po przekroczeniu limitów wskazanych w punkcie 9 rabat nie zostanie naliczony dla kolejnych usług spoza limitu a ich ceny będą cenami standardowymi.


11. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.


12. Wydawanie kodów AuthInfo dla domen polskich: AZ.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod AuthInfo dla domeny polskiej.


13. Każdy Klient , Partner może zamówić dowolną ilość kreatorów i kont hostingowych.


14. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia usług na kolejny  okres abonamentowy.


15. W przypadku zamówienia na kwotę mniejszą niż 1 zł brutto płatność może zostać zrealizowana wszystkimi dostępnymi w AZ.pl kanałami płatności z wykluczeniem PayPal, Dotpay oraz eCard.


16. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w czasie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl, w ilości przekraczającej 10% własnego portfolio domen w AZ.pl.


17. Uczestnikiem promocji może być:
a. osoba fizyczna posiadająca adres zameldowania na terenie Polski, która w okresie trwania promocji dokona zamówienia
b.  osoba prawna legitymująca się numerem REGON oraz NIP, posiadająca siedzibę na terenie Polski


18. AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON oraz NIP dla osób prawnych oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl.


19.  Uczestnik promocji 40% dodatkowego rabatu dla osób prawnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia REGON i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny.


20. Uczestnik promocji 40% dodatkowego rabatu dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny.


21. Rejestracje domen w Panelu Partnera/Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś według cen promocyjnych.


22. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.


23. AZ.pl może odmówić zawarcia z Użytkownikiem umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej, jeżeli nazwa domeny internetowej narusza interes AZ.pl lub interesy jego klientów, prawa osób trzecich, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zapisy Regulaminów AZ.pl, zawiera słowo powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne, nawołuje do nienawiści rasowej lub dyskryminacji innych ludzi, może służyć do rozpowszechniania treści pornograficznych, a także gdy nazwa domeny internetowej narusza regulamin usług AZ.pl lub regulaminy odpowiednich Rejestrów Domen. Odmowa zawarcia w ramach promocji umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej nie wyklucza Użytkownikowi możliwości zawarcia tejże umowy na standardowych warunkach cenowych, podanych w cenniku domen AZ.pl.


24. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu e-maili promocyjnych, nie łączą się. Dotyczy to promocji: „Kod promocyjny 25%”, „50% za przechwycenie i rejestrację dla pierwszych 5 przechwyconych domen”, „90% rabatu dla konta hostingowego” oraz wszystkich promocji w których zastosowanie ma procentowy rabat na wszystko w AZ.pl a także promocji „domena .BIZ za 1 zł”, „upust przy rejestracjach hurtowych”, „domeny DNT za połowę ceny”.