AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich jest AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

 

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 21.08.2013 godz. 8:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne zameldowane na terenie Polski bądź osoby prawne mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Polski, o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Z promocji wyłączone są podmioty, w imieniu których rejestracja domen lub zarządzania Panelem Klienta/Partnera realizowane jest przez osoby trzecie.

4. Promocja nie dotyczy Klientów posiadający w AZ.pl status s100, s200, s500, s1000, s5000 lub VIP.

5.Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w czasie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl, w ilości przekraczającej 10% własnego portfolio domen w AZ.pl.


6. Warunkiem udziału w promocji jest samodzielne złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta/Partnera w czasie obowiązywania promocji.

 

7. Warunkiem udziału w promocji jest wpisanie kodu sms w mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia.


8. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie AZ.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

 

9. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu e-maili promocyjnych, nie łączą się.


10. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.


 

Zasady promocji.

I Domeny polskie

A) Rejestracja domen polskich


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich, funkcjonalnych i regionalnych.


2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

a) dla osób prawnych
0 zł dla domen .pl,
0 zł dla domen funkcjonalnych w domenie .pl,
0 zł dla domen regionalnych w domenie .pl.

b) klientów indywidualnych (osób fizycznych):
0 zł dla domen .pl,
0 zł dla domen funkcjonalnych w domenie .pl,
0 zł dla domen regionalnych w domenie .pl.

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w swoim imieniu i na swoją rzecz w promocyjnej cenie maksymalnie:


a) 5 domen - dla osób prawnych,

b) 2 domeny - dla Klientów indywidualnych (osób fizycznych)
przy czym do domen objętych promocją wliczają się domeny .pl, domeny funkcjonalne oraz domeny regionalne. W momencie rezerwacji domeny polskiej w promocyjnej cenie przez uczestnika promocji AZ.pl oczekuje, iż rezerwacja jest dokonana w celu rejestracji. Do limitu domen objętych promocją liczone są rejestracje w AZ.pl oraz rezerwacje. Po przekroczeniu liczby rejestracji domen objętych promocją kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:


7,77 zł + VAT dla domen .pl
7,77 zł + VAT dla domen funkcjonalnych
2,00 + VAT dla domen regionalnych.

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:
a) dla osób prawnych od 21 sierpnia 2013 roku
b) dla osób fizycznych od 21 sierpnia 2013 roku

W przypadku rejestracji domeny .PL na okres od 2 do 10 lat pierwszy rok jest GRATIS, a cena za każdy kolejny zostanie obniżona o 20%.

5. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej ceny promocyjnej.

6. W przypadku zamówienia na kwotę mniejszą niż 1 zł brutto, płatność może zostać zrealizowana wszystkimi dostępnymi w AZ.pl kanałami płatności z wykluczeniem PayPal, Dotpay oraz eCard.


7. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

8. Wydawanie kodów AuthInfo dla domen polskich: AZ.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod AuthInfo dla domeny polskiej.

9. Uczestnikiem promocji może być:

a) osoba fizyczna posiadająca adres zameldowania na terenie Polski, która w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej.


b) osoba prawna legitymująca się numerem REGON oraz NIP, posiadająca siedzibę na terenie Polski


10. AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON oraz NIP dla osób prawnych oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl.


11. Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla osób prawnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia REGON i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny.


12. Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny.

13. Rejestracje domen w Panelu Partnera/Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś według cen promocyjnych.

14. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

15. Niniejsza promocja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

16. AZ.pl może odmówić zawarcia z Użytkownikiem umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej, jeżeli nazwa domeny internetowej narusza interes AZ.pl lub interesy jego klientów, prawa osób trzecich, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zapisy Regulaminów AZ.pl, zawiera słowo powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne, nawołuje do nienawiści rasowej lub dyskryminacji innych ludzi, może służyć do rozpowszechniania treści pornograficznych, a także gdy nazwa domeny internetowej narusza regulamin usług AZ.pl lub regulaminy odpowiednich Rejestrów Domen. Odmowa zawarcia w ramach promocji umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej nie wyklucza Użytkownikowi możliwości zawarcia tejże umowy na standardowych warunkach cenowych, podanych w cenniku domen AZ.pl.


B) Przedłużenie domen polskich


1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen polskich: .pl, funkcjonalnych oraz regionalnych.


2. Dla domen polskich transferowanych do AZ.pl, których przedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącej odpowiednio:
  
40.0 zł + VAT dla domen .pl *,
  
30.0 zł + VAT dla domen funkcjonalnych *,
  
10.0 zł + VAT dla domen regionalnych *,
  
10.0 zł + VAT dla domen .pl IDN*,
  
7.5 zł + VAT dla domen funkcjonalnych IDN *,
  
2.5 zł + VAT dla domen regionalnych IDN*.

* - Promocja jest ważna do odwołania przez AZ.pl
* - Promocja dotyczy Klientów i Partnerów AZ.pl bez względu na posiadany status.
* - Promocja dotyczy domeny, która nie była wcześniej w AZ.pl

3. Transfer domen do AZ.pl, ich odnowienie w promocyjnej cenie a następnie wytransferowanie ich poza AZ.pl w ciągu 12 miesięcy od odnowienia w ilości przekraczającej 10 domen będzie traktowane jako naruszenie zasad promocji. Skutkować ono będzie brakiem naliczania promocyjnej ceny odnowienia dla transferowanych domen.