AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Domena .BIZ za 1 zł

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej Domena .BIZ za 1zł
jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.


Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

3. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.


Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 03.06.2013. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne zameldowane na terenie Polski bądź osoby prawne mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Polski, o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie AZ.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

Zasady promocji.


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen .BIZ .


2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:
1 + VAT .

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Klienta. Do limitu 1 domeny liczone są rejestracje w AZ.pl oraz zamówienia z fakturą pro forma.

4. Po przekroczeniu liczby rejestracji pierwszej domeny, kolejna 1 domena .BIZ będzie rejestrowana w cenie: 9,90 zł + VAT , a każda następna w cenie 24,90 zł + VAT .

5. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana od 3 czerwca 2013 roku.

6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

7.Skorzystanie z promocji Domena .BIZ za 1zł
, nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

8. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny .BIZ za 1 zł oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

9. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

10. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.