AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Domeny .BIZ za 0 zł dla kont hostingowych

 Organizator promocji.
Organizatorem akcji promocyjnej dla
kont hostingowych jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin, zwana dalej AZ.pl.


Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.


 

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 03.06.2013 . Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl
2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na dane konto hostingowe na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta w czasie obowiązywania promocji.
3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.
4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.


 

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy nowo zamawianych wybranych kont hostingowych, które zostaną opłacone.

2. Po dokonaniu wpłaty za konto hostingowe Klient otrzymuje możliwość rejestracji dodatkowej domeny .BIZ za 0 zł zgodnie z listą poniżej:

Personal hosting, 6 miesięcy - 1 domena .BIZ za 0 zł

Personal hosting, 1 rok - 1 domena .BIZ za 0 zł

Personal hosting, 2 lata - 1 domena .BIZ za 0 zł

Business hosting, 6 miesięcy - 1 domena .BIZ za 0 zł

Business hosting, 1 rok - 1 domena .BIZ za 0 zł

Business hosting, 2 lata - 1 domena .BIZ za 0 zł


3. Promocyjne domeny .BIZ za 0 zł mogą być wykorzystane w Panelu Klienta. Dla rejestracji na stronie www.az.pl obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem domen.
4. Po wykorzystaniu liczby domen .BIZ za 0 zł, kolejne domeny będą rejestrowane w cenie zgodnej z aktualnym cennikiem domen.

5. Warunkiem skorzystania z promocyjnych rejestracji domen .BIZ w cenie 0 zł dla konta hostingowego jest dokonanie tych rejestracji przed zakończeniem promocji. Roszczenia Klientów z tytułu niewykorzystanych domen .BIZ za 0 zł po zakończeniu promocji nie będą uwzględniane.

6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
7. Uczestnikiem promocji może być obywatel Rzeczypospolitej Polski, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14.
a) AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON i NIP oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl
b) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla kont hostingowych będący firmą zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.
c) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla kont hostingowych będący klientem indywidualnym zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.