AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

HOSTING z 90% RABATEM - nie czekaj!

I. Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „HOSTING z 90% RABATEM - nie czekaj! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 28.05.2013r (godz. 18.00). Data zakończenia promocji: 04.06.2013 r. (godz. 18.00)

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl poprzez kliknięcie w otrzymany e-mail promocyjny lub podanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

IV. Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego okresu abonamentowego konta hostingowego Personal oraz konta hostingowego Business zamawianych na okres jednego roku.

2. Warunkiem otrzymania promocyjnej ceny zamówienia jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl poprzez kliknięcie w link w otrzymanym e-mailu promocyjnym lub wpisanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia na stronie www.az.pl.

3. Wszystkie maile promocyjne są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie maila. Po przekroczeniu limitu 1 konta hostingowego Personal oraz 1 konta hostingowego Business w promocyjnej cenie kolejne konta hostingowe będą zakładane zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html.

4. Opłata za zamówienie kont hostingowych w promocyjnej cenie wynosi 24,90 zł + VAT dla konta Personal Hosting na okres jednego roku, 44,90 zł + VAT dla konta Business Hosting na okres jednego roku.

5. Przedłużenie daty ważności konta hostingowego zamówionego w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Do kont hostingowych Personal Hosting oraz Business Hosting zakupionych w niniejszej promocji nie przysługują darmowe domeny.

7. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia konta hostingowego na kolejny okres abonamentowy.

8. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego objętego promocją oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

9. Użytkowanie konta hostingowego zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

9. W przypadku naruszenia przez uczestnika Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

V. Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.