AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Oszczędzaj kupując! Za wydane 44zł otrzymujesz 22zł EXTRA

I. Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Oszczędzaj kupując! Za wydane 44zł otrzymujesz 22zł EXTRA jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 23.04.2013r. (godzina 18.00) Data zakończenia promocji: 30.04.2013 r. (koniec dnia)

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie dowolnego zamówienia na nowe usługi, wykluczając odnowienia na stronie www.az.pl poprzez kliknięcie w otrzymany e-mail promocyjny lub bezpośrednio przez stronę www.az.pl. Naliczenie rabatu następuje automatycznie przy kliknięciu w e-mail promocyjny lub poprzez podanie kodu rabatowego przy zamówieniu ze strony WWW o ile koszyk nie zawiera odnowień usług.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

IV. Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy 22zł brutto rabatu przy złożeniu dowolnego zamówienia na nowe usługi.

2. Warunkiem otrzymania rabatu jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl, podając kod rabatowy bądź poprzez kliknięcie w link w otrzymanym e-mailu promocyjnym. 22zł brutto rabatu zostaje naliczone jeżeli suma zamówienia przekroczy kwotę 44zł brutto.

3. Uczestnikiem promocji może być:

a) osoba fizyczna posiadająca adres zameldowania na terenie Polski, która w okresie trwania promocji dokona zamówienia z kodem promocyjnym.

b) osoba prawna legitymująca się numerem REGON oraz NIP, posiadająca siedzibę na terenie Polski;
 
c) AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON oraz NIP dla osób prawnych oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl;
 
d) Uczestnik promocji Oszczędzaj kupując! Za wydane 44zł otrzymujesz 22zł EXTRA dla osób prawnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia REGON i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny;
 
e) Uczestnik promocji Oszczędzaj kupując! Za wydane 44zł otrzymujesz 22zł EXTRA dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie,może być usunięcie zarejestrowanej domeny. 

4. Wszystkie maile promocyjne są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie e-maila i promocji do niego przydzielonej. Po przekroczeniu limitu 1 promocji dalsze zamówienia realizowane są bez obowiązujących w tej promocji rabatów.

5. Promocja nie obejmuje odnowień usług realizowanych przez AZ.pl oraz przechwytywania domen.

6. Przedłużenie daty ważności usługi zamówionej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

7. W przypadku rejestracji domeny .PL na okres od 2 do 10 lat pierwszy rok jest GRATIS, a cena za każdy kolejny zostanie obniżona o 20%.

8. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia zamówień na kolejny okres abonamentowy.

9. Klient lub Partner może zamówić wyłącznie 20 domen, 20 domen DNT oraz 5 opcji które zostaną objęte promocją, każda kolejna dodana ponad limit nie wlicza się do rabatu.

10. Promocje AZ.pl, których okres trwania pokrywa się chociażby w jednym dniu i których mechanizm opiera się na wykorzystaniu e-maili promocyjnych, nie łączą się.

11. W przypadku zamówienia na kwotę mniejszą niż 1 zł brutto płatność może zostać zrealizowana wszystkimi dostępnymi w AZ.pl kanałami płatności z wykluczeniem PayPal, Dotpay oraz eCard.

V. Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.