AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Rozdajemy 2 domeny .EU za DARMO! Sprawdź na AZ.pl

 Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „2 domeny .EU za DARMO dla każdego!” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK, EURID), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 01.05.2012r. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta / Partnera w czasie obowiązywania promocji.

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla wszystkich Klientów AZ.pl, którzy dokonają rejestracji jednej lub dwóch domen .EU w czasie trwania promocji.

2. Klient może zarejestrować wyłącznie 2 darmowe domeny .EU na okres jednego roku. W przypadku rejestracji domeny .EU na okres dłuższy niż 1 rok domena jest wykluczona z promocji za 0zł i obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem AZ.pl.

3. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen .EU.

4. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

a) dla Firm:
0 zł dla 2 domen .EU,

b) dla Klientów indywidualnych:
0 zł dla 2 domen .EU,

6. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 2 domeny .EU dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta. Do limitu 2 domen liczone są rejestracje w AZ.pl oraz zamówienia na domenę .EU w promocyjnej cenie. Po przekroczeniu liczby rejestracji 2 domen kolejne domeny będą rejestrowane w cenie: 19.90 zł + VAT dla domen .EU.

7. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z ceny promocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym Panelu Klienta/Partnera dla 2 domen .EU.

8. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

9. Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne zameldowane na terenie Polski  bądź osoby prawne mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Polski, które w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny .EU, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia. Z obowiązku wpłaty zwolnione są firmy i klienci indywidualni objęci promocją „Rozdajemy 2 domeny .EU za DARMO! Sprawdź na AZ.pl”.

a) Uczestnikiem promocji dla firm może być każdy podmiot będący firmą, osobą prawną posiadający numer REGON oraz NIP, posiadający siedzibę na terenie Polski. AZ.pl ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopii zaświadczenia Regon.

b) AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON i NIP oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl

c) Uczestnik promocji dla firm zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

d) Uczestnik promocji dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

10. W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracji domeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/ Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zamówionych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś wg cen promocyjnych.

11. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

12. AZ.pl może odmówić zawarcia z Użytkownikiem umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej, jeżeli nazwa domeny internetowej narusza interes AZ.pl lub interesy jego klientów, prawa osób trzecich, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zapisy Regulaminów AZ.pl, zawiera słowo powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne, nawołuje do nienawiści rasowej lub dyskryminacji innych ludzi, może służyć do rozpowszechniania treści pornograficznych, a także gdy nazwa domeny internetowej narusza regulamin usług AZ.pl lub regulaminy odpowiednich Rejestrów Domen. Odmowa zawarcia w ramach promocji umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej nie wyklucza Użytkownikowi możliwości zawarcia tejże umowy na standardowych warunkach cenowych, podanych w cenniku domen AZ.pl.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.