AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Darmowe zdjęcia dla Twojej strony internetowej z Fotolia!

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Darmowe zdjęcia dla Twojej strony internetowej z Fotolia!” jest AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, dostawca usług internetowych (zwany dalej: Organizatorem, AZ.pl).

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.


Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 25.04.2012 r. Data zakończenia promocji: do odwołania przez AZ.pl.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na WEBski Kreator WWW lub WEBski Kreator PRO na okres dłuższy niż 3 miesiące (90 dni).

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy otrzymania do 3 bezpłatnych zdjęć w serwisie Fotolia.

2. Warunkiem otrzymania przedmiotu promocji jest zakup WEBski Kreator WWW lub WEBski Kreator PRO na okres dłuższy niż 3 miesiące (90 dni).

3. Promocja dotyczy wyłącznie Klientów nie posiadających aktywnego konta w serwisie Fotolia.

4. Otrzymanie przedmiotu promocji wiąże się z założeniem nowego konta w serwisie Fotolia przez Klienta AZ.pl chcącego skorzystać z promocji.

5. Przedłużenie daty ważności usługi zamówionej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia zamówień na kolejny okres abonamentowy.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego objętego promocją oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.