AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich, Domen Globalnych i Domen .EU

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich, Domen Globalnych i Domen .EU

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich, domen globalnych i domen .eu jest jest AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 06.09.2011 godz. 13:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne zameldowane na terenie Polski bądź osoby prawne mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Polski, o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Z promocji wyłączone sa podmioty, w imieniu których rejestracja domen lub zarządzania Panelem Klienta/Partnera realizowane jest przez osoby trzecie.

4. Warunkiem udziału w promocji jest samodzielne złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta/Partnera w czasie obowiązywania promocji.

5. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie AZ.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

6. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

I Domeny polskie

A) Rejestracja domen polskich
1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich, funkcjonalnych i regionalnych.
2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

a) dla osób prawnych
0 zł dla domen .pl,
0 zł dla domen funkcjonalnych w domenie .pl,
0 zł dla domen regionalnych w domenie .pl.

b) klientów indywidualnych (osób fizycznych):
0 zł dla domen .pl,
0 zł dla domen funkcjonalnych w domenie .pl,
0 zł dla domen regionalnych w domenie .pl.

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w swoim imieniu i na swoją rzecz w promocyjnej cenie maksymalnie:
a) 3 domeny - dla osób prawnych,

b) 1 domenę - dla Klientów indywidualnych (osób fizycznych)
przy czym do domen objętych promocją wliczają się domeny .pl, domeny funkcjonalne oraz domeny regionalne. W momencie rezerwacji domeny polskiej w promocyjnej cenie przez uczestnika promocji AZ.pl oczekuje, iż rezerwacja jest dokonana w celu rejestracji. Do limitu domen objętych promocją liczone są rejestracje w AZ.pl oraz rezerwacje. Po przekroczeniu liczby rejestracji domen objętych promocją kolejne domeny będą rejestrowane w cenie: 
7,77 zł + VAT dla domen .pl
7,77 zł + VAT dla domen funkcjonalnych
3,90 zł + VAT dla domen regionalnych.

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:
a) dla osób prawnych od 6 września 2011 roku
b) dla osób fizycznych od 6 września 2011 roku

Promocja zerowania liczników z dnia 22 maja 2012 roku, została odwołana.

W przypadku rejestracji domeny .PL na okres od 2 do 10 lat pierwszy rok jest GRATIS, a cena za każdy kolejny zostanie obniżona o 20%.

5. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej ceny promocyjnej

6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

7. Wydawanie kodów AuthInfo dla domen polskich: AZ.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod AuthInfo dla domeny polskiej.

8. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca adres zameldowania na terenie Polski, która w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia. Z obowiązku wpłaty zwolnione są osoby prawne objęte promocją 0 zł za polską domenę przy jednej pozycji, bezpłatnej domeny, na złożonym zamówieniu.
a) Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł dla osób prawnych może być osoba prawna legitymująca się numerem REGON oraz NIP, posiadająca siedzibę na terenie Polski
b) AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON oraz NIP dla osób prawnych oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl
c) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla osób prawnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia REGON i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny.
d) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie,może być usunięcie zarejestrowanej domeny.

9. Rejestracje domen w Panelu Partnera/Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś według cen promocyjnych.

10. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

11. Niniejsza promocja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

12. AZ.pl może odmówić zawarcia z Użytkownikiem umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej, jeżeli nazwa domeny internetowej narusza interes AZ.pl lub interesy jego klientów, prawa osób trzecich, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zapisy Regulaminów AZ.pl, zawiera słowo powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne, nawołuje do nienawiści rasowej lub dyskryminacji innych ludzi, może służyć do rozpowszechniania treści pornograficznych, a także gdy nazwa domeny internetowej narusza regulamin usług AZ.pl lub regulaminy odpowiednich Rejestrów Domen. Odmowa zawarcia w ramach promocji umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej nie wyklucza Użytkownikowi możliwości zawarcia tejże umowy na standardowych warunkach cenowych, podanych w cenniku domen AZ.pl.


B) Przedłużenie domen polskich
1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen polskich: .pl, funkcjonalnych oraz regionalnych.
2. Dla domen polskich transferowanych do AZ.pl, których przedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącej odpowiednio:
   40.0 zł + VAT dla domen .pl *,
   30.0 zł + VAT dla domen funkcjonalnych *,
   10.0 zł + VAT dla domen regionalnych *,
   10.0 zł + VAT dla domen .pl IDN*,
   7.5 zł + VAT dla domen funkcjonalnych IDN *,
   2.5 zł + VAT dla domen regionalnych IDN*.

* - Promocja jest ważna do odwołania przez AZ.pl
* - Promocja dotyczy Klientów i Partnerów AZ.pl bez względu na posiadany status.
* - Promocja dotyczy domeny, która nie była wcześniej w AZ.pl

3. Transfer domen do AZ.pl, ich odnowienie w promocyjnej cenie a następnie wytransferowanie ich poza AZ.pl w ciągu 12 miesięcy od odnowienie w ilości przekraczającej 10 domen będzie traktowane jako naruszenie zasad promocji. Skutkować ono będzie brakiem naliczania promocyjnej ceny odnowienia dla transferowanych domen.
 
Organizator promocji.
 
Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich, domen globalnych i domen .eu jest jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.
Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 03.06.2011 godz. 13:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez Az.pl.

2. Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne zameldowane na terenie Polski bądź osoby prawne mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Polski, o ile spełniają dodatkowe warunki zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Z promocji wyłączone sa podmioty, w imieniu których rejestracja domen lub zarządzania Panelem Klienta/Partnera realizowane jest przez osoby trzecie.

4. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie AZ.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

5. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

II Domeny globalne i domeny eu
A) Rejestracja domen globalnych i domen eu
1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen .com, .net, .org, .biz, .info i .eu.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:
9,90 zł + VAT dla domen .com
9,90 zł + VAT dla domen .net
9,90 zł + VAT dla domen .org
9,90 zł + VAT dla domen .biz
9,90 zł + VAT dla domen .info
9,90 zł + VAT dla domen .eu

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) w jednym Panelu Partnera/Klienta (do liczby 1 domeny wliczają się domeny .com, .net, .org, .biz, .info i .eu). Do limitu 1 domeny liczone są rejestracje w AZ.pl oraz zamówienia z fakturą pro forma.

Po przekroczeniu liczby rejestracji 1 domeny kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

24,90 zł
+ VAT dla domen .com
24,90 zł + VAT dla domen .net
24,90 zł + VAT dla domen .org
24,90 zł + VAT dla domen .biz
24,90 zł + VAT dla domen .info
24,90 zł + VAT dla domen .eu

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana od 5 stycznia 2010 roku.

5. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6.  Skorzystanie z promocji dla domen globalnych nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny globalnej oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

8. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.
Odpowiedzialność
1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.