AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Zakupy powyżej 100zł premiowane 50% rabatem! Tylko w AZ

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Zakupy powyżej 100zł premiowane 50% rabatem! Tylko w AZ jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 07.02.2012 r. Data zakończenia promocji: 14.02.2012 r. (koniec dnia)

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na usługi powyżej 100zł netto na stronie www.az.pl poprzez kliknięcie w otrzymany e-mail promocyjny lub bezpośrednio przez stronę www.az.pl. Naliczenie rabatu następuje automatycznie przy kliknięciu w e-mail promocyjny lub poprzez podanie kodu rabatowego przy zamówieniu ze strony WWW o ile suma zamówienia przekroczy 100zł netto.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy 50% rabatu na zamówienia powyżej 100zł netto.

2. Warunkiem otrzymania rabatu jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl, podając kod rabatowy bądź poprzez kliknięcie w link w otrzymanym e-mailu promocyjnym. 50% rabatu zostaje naliczone jeżeli suma zamówienia przekroczy kwotę 100zł netto.

3. Wszystkie maile promocyjne są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie e-maila i promocji do niego przydzielonej. Po przekroczeniu limitu 1 promocji dalsze zamówienia realizowane są bez obowiązujących w tej promocji rabatów.

4. Do promocji przydzielone są limity dla wszystkich Klientów i Partnerów. Po przekroczeniu limitów wskazanych w punkcie 5 rabat nie zostanie naliczony dla kolejnych usług spoza limitu a ich ceny będą cenami standardowymi.

5. Klient lub Partner może zamówić wyłącznie 20 domen, 20 domen DNT oraz 5 opcji które zostaną objęte promocją, każda kolejna dodana ponad limit nie wlicza się do rabatu.

5. Przedłużenie daty ważności usługi zamówionej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia zamówień na kolejny okres abonamentowy.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego objętego promocją oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

8. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

9. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.