AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Domena .COM tylko 1zł. W AZ ceny są dalej na wakacjach!

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Domena .COM tylko 1zł. W AZ ceny są dalej na wakacjach!” jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24  (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 30.08.2011r. Data zakończenia promocji: 06.09.2011r. (koniec dnia)

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na domenę .com na stronie www.az.pl i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen com.

2. Warunkiem otrzymania rabatu na rejestrację domeny, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl oraz podanie prawidłowego numeru PESEL. W przypadku braku możliwosci podania prawidłowego numeru PESEL Klient może zgłosić sie od AZ.pl w celu weryfikacji danych wraz z okazaniem należytego dokumentu tożsamości. Dla firm wymagane jest podanie prawidłowego numeru NIP, lub okazanie dokumentu spółki poświadczającego jego wydanie.

3. Promocja "Domena .COM tylko 1zł. W AZ ceny są dalej na wakacjach!" przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (S50, S200, S500, S1000, S5000) wyłącznie z terytorium Polski.

4. Każdy uczestnik promocji może wykorzystać tylko 1 kod promocyjny niezależnie od ilości otrzymanych kodów promocyjnych.

5. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku po wpisaniu kodu promocyjnego wynosi: 1 zł + VAT dla domen com

6. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę). Do limitu 1 domeny liczone są rejestracje w AZ.pl oraz zamówienia z fakturą pro forma. Po przekroczeniu liczby rejestracji 1 domeny kolejne domeny będą rejestrowane w cenie: 19.90 zł + VAT dla domen com.

7. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

8. Skorzystanie z promocji "Domena .COM tylko 1zł. W AZ ceny są dalej na wakacjach!" nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

9. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny globalnej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

10. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

11. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

12. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

13. AZ.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przed rejestracją domeny.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.