AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich IDN

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej "Domen polskich" jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.


Czas trwania promocji.


1. Promocja trwa od 1 września 2007 r. godz. 8:00 do 21 grudnia 2007 r. godz. 14:00.


Zasady promocji.


A) Rejestracja domen polskich idn

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich: .pl idn, funkcjonalnych idn oraz regionalnych idn.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

     19.0 zł + VAT dla domen .pl idn,

     7.5 zł + VAT dla domen funkcjonalnych idn,

     2.5 zł + VAT dla domen regionalnych idn.

3. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

4. Klient przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok lub zwróceniem różnicy pomiędzy ceną za rejestracje domeny a właściwą ceną domeny opublikowanej na stronie Az.pl w cenniku.

Różnica wynosi:

     80.0 zł netto dla domen .pl idn,

     67.5 zł netto dla domen funkcjonalnych idn,

     22.5 zł netto dla domen regionalnych idn,

5. Wydawanie kodów authinfo dla domen polskich idn

a) Firma Az.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod authinfo dla domeny polskiej. Wydanie kodu authinfo nie zwalnia abonenta domeny z dokonania dopłaty do kodu authinfo określonej w regulaminie firmy Az.pl.

b) Zgodnie z zapisem NASK brzmiącym w następującej formie:

Transfer nazwy domeny z NASK do wybranego Usługobiorcy jest bezpłatny. W przypadku Transferu domeny do NASK, opłata wynosi 80 PLN/netto. Opłaty u Partnera są traktowane indywidualnie przez każdego z nich, więc przed transferem usługi należy zapoznać się z jego ofertą

pobieranie opłaty za wydanie kodu authinfo dla domen zarejestrowanych w promocji jest zasadne i zgodne z prawem.

c) W przypadku braku otrzymania wymaganej kwoty od abonenta domeny za wydanie kodu authinfo, firma Az.pl wezwie abonenta do zapłaty. Firma Az.pl zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia procedury windykacyjnej wobec abonenta, który nie zastosuje się do wymogów w/w wezwania do zapłaty a także do zgłoszenia takiego klienta do Krajowego Rejestru Dłużników.

6. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

7. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: regulamin

9. Z udziału w promocji wyłączeni są podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status Rejestratora), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

10. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.


B) Przedłużenie domen polskich idn

1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen polskich: .pl idn, funkcjonalnych idn oraz regionalnych idn.

2. Dla domen polskich idn transferowanych do firmy Az.pl, których przedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącej odpowiednio:

     59.0 zł + VAT dla domen .pl idn
     45.0 zł + VAT dla domen funkcjonalnych idn
     15.0 zł + VAT dla domen regionalnych idn

3. Klient przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w Az.pl na kolejny rok lub zwróceniem różnicy pomiędzy ceną za rejestracje domeny a właściwą ceną domeny opublikowanej na stronie Az.pl w cenniku.

Różnica wynosi:
     40.0 zł netto dla domen .pl idn
     30.0 zł netto dla domen funkcjonalnych idn,
     10.0 zł netto dla domen regionalnych idn,

4. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

5. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

6. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: regulamin

7. Z udziału w promocji wyłączeni są podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status Rejestratora), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

8. Skorzystanie z promocji dla domen polskich idn nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.