AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Kosmiczna Promocja Hostingu w AZ.pl - teraz 75% TANIEJ!

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej „Kosmiczna Promocja Hostingu w AZ.pl - teraz 75% TANIEJ! jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 08.03.2011 r. Data zakończenia promocji: 15.03.2011 r.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl poprzez kliknięcie w otrzymany mail promocyjny.

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego okresu abonamentowego konta hostingowego Personal oraz konta hostingowego Business zamawianych na okres jednego roku.

2. Warunkiem otrzymania promocyjnej ceny zamówienia jest złożenie zamówienia na nową usługę AZ.pl na stronie www.az.pl poprzez kliknięcie w otrzymany mail promocyjny.

3. Wszystkie maile promocyjne są możliwe do wykorzystania przez danego Klienta czy Partnera tylko jeden raz. Nie jest możliwe kilkukrotne wykorzystanie maila. Po przekroczeniu limitu 1 konta hostingowego Personal oraz 1 konta hostingowego Business w promocyjnej cenie, kolejne konta hostingowe będą zakładane zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html.

4. Opłata za zamówienie kont hostingowych w promocyjnej cenie wynosi 49,75 zł + VAT dla konta Personal Hosting na okres jednego roku oraz 87,25 + VAT dla konta Business Hosting.

5. Przedłużenie daty ważności konta hostingowego zamówionego w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Skorzystanie z promocji nie zobowiązuje do przedłużenia konta hostingowego na kolejny okres abonamentowy.

7. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego objętego promocją oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

8. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

9. Użytkowanie konta hostingowego zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.