AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Konkursu „Przechwyć iPhona 4”

 

I. Organizator

Organizatorem Konkursu „Przechwyć iPhona 4” (dalej „Konkurs”) jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

II. Prawne regulacje Konkursu.

1. Podstawę prawną konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym jego zasady. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w niniejszym konkursie wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

III. Czas trwania Konkursu.

1. Data rozpoczęcia Konkursu: 25.01.2011 r. (godz. 22.00). Data zakończenia: 15.02.2011 r. (do końca dnia).

IV. Warunki uczestnictwa

1. Podstawą udziału w Konkursie jest przechwycenie na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta (bez względu na datę dodania domeny do przechwycenia) oraz opłacenie przynajmniej jednej domeny w czasie trwania Konkursu ustalonym w pkt. III.1.

2. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem i zasadami określonym w Regulaminie Przechwytywania Domen (obowiązują płatności online). Płatności dokonane po terminie oraz dokonane w innej formie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w Konkursie.

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (z wyłączeniem osób ujętych w pkt. II.3)

V. Zasady Konkursu

1. Uczestnik Konkursu, który spełnił warunki określone w pkt. IV niniejszego Regulaminu Konkursu znajdzie się na liście uprawniającej do wygrania nagród opisanych w pkt. V.2. Lista będzie zawierała „Nazwę użytkownika” na Giełdzie Domen AZ.pl oraz ilość przechwyconych i opłaconych przez niego domen. Jeśli „Nazwa użytkownika” nie została uzupełniona, identyfikatorem Uczestnika Konkursu będzie jego imię oraz pierwsza litera nazwiska lub nazwa firmy w przypadku Klientów firmowych.

2. Uczestnicy Konkursu z największą ilością przechwyconych opłaconych domen w momencie zakończenia Konkursu, tj. 15.02.2011 (do końca dnia) znajdujący się na liście, o której mowa w pkt. V.1, będą uprawnione do odbioru nagród:

  • za zajęcie 1. miejsca na liście: iPhone 4 

  • za zajęcie 2. miejsca na liście: Bezprzewodowy Zestaw Klawiatur + Mysz Logitech

  • za zajęcie 3. miejsca na liście: Pendrive 16 GB

3. Lista, o której mowa w pkt. V.1, zawierająca do 20-stu Uczestników Konkursu z największą ilością przechwyconych opłaconych domen będzie publicznie dostępna na stronie Aznews.pl od dnia 28.01.2011 roku. Niniejsza lista będzie aktualizowana przez Organizatora Konkursu nie rzadziej niż co 3 dni aż do momentu jego zakończenia.

4. Każdy Uczestnik Konkursu można wygrać tylko jedną nagrodę.

5. Zwycięzcą nagrody zostaje osoba lub firma, która jest właścicielem Panelu Klienta (zgodnie z Danymi Identyfikacyjnymi) w momencie zakończenia konkursu tj. 15 lutego 2011 roku.

6. Zwycięzca zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) jest zobowiązany do uiszczenia 10% podatku od każdej wręczonej w Konkursie nagrody do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

VI. Przekazanie nagród

1. W terminie 16-23.02.2011, po zakończeniu Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia danych adresowych, na które zostanie wysłana nagroda.

2. W przypadku braku potwierdzenia odbioru nagrody zostanie ona wysłana do kolejnej osoby znajdującej się na liście, o której mowa w pkt. V.1.

3. W przypadku, gdy dwoje Zwycięzców posiada taką samą ilość przechwyconych i opłaconych domen, o których mowa w pkt. lV.2, wygrywa ten, który dokonał opłaty we wcześniejszym terminie.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą do dnia 28.02.2011 r.

VII. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być zgłaszane jedynie tradycyjną pocztą na adres Organizatora: AZ.pl Sp. z o.o., ul. Niedziałkowskiego 24 (IX piętro), 71-410 Szczecin.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.az.pl.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników Konkursu, zamieszczając zmienione warunki na stronie internetowej www.az.pl.

3. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 25.01.2011 r.