AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużenia Subdomeny az.pl

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Rejestrator - firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin, zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 18.10.2010 godz. 14:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta / Partnera w czasie obowiązywania promocji.

3. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

Rejestracja subdomen az.pl

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego dla subdomeny az.pl.

2. Opłata za rejestrację subdomeny na okres jednego roku wynosi:

a) dla Firm: 0 zł dla subdomeny az.pl,

b) dla Klientów indywidualnych: 0 zł dla subdomeny az.pl,

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie:

a) 1 subdomenę az.pl - dla Firm,

b) 1 subdomenę az.pl - dla Klientów indywidualnych

dla jednego Abonenta w jednym Panelu Partnera/Klienta. W momencie rezerwacji domeny polskiej w promocyjnej cenie przez uczestnika promocji AZ.pl oczekuje, iż rezerwacja jest dokonana w celu rejestracji. Do limitu domen objętych promocją liczone są rejestracje w AZ.pl oraz rezerwacje. Po przekroczeniu liczby rejestracji domen objętych promocją kolejne subdomeny będą rejestrowane w normalnej cenie 1,00 zł + VAT.

4. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej ceny promocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym Panelu Klienta/Partnera.

5. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

6. Wydawanie kodów authinfo dla domen polskich:

Firma AZ.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod authinfo dla domeny polskiej.

7. Warunkiem koniecznym udziału w promocji jest podanie przez uczestnika promocji adresu na terenie Polski.

8. Uczestnikiem promocji może być :

a) osoba fizyczna posiadająca adres zameldowania na terenie Polski, która w okresie trwania promocji dokona zamówienia subdomeny az.pl


b) osoba prawna legitymująca się numerem REGON oraz NIP, posiadająca siedzibę na terenie Polski.

 

9. AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON oraz NIP dla osób prawnych oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl
10. Uczestnik promocji subdomeny za 0 zł dla osób prawnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia REGON i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny.
11. Uczestnik promocji subdomeny za 0 zł dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, może być usunięcie zarejestrowanej domeny.

12. W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracji domeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny nie data rezerwacji domeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/ Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś wg cen promocyjnych.

13. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/domeny-regulaminy-promocje-domeny_pid_186.html