AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Dysk Online 5 GB za 1 zł

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej Dysk Online 5 GB za 1 zł jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 27.07.2010 godz. 14:00. Data zakończenia promocji: 03.08.2010 godz. 14:00

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na Dysk Online objęty promocją na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia

3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy pierwszego 6-miesięcznego okresu abonamentowego Dysku Online 5 GB.

2. Warunkiem otrzymania rabatu na Dysk Online 5 GB jest zamówienie Dysku Online 5 GB na okres 1 roku oraz wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta/Partnera przed zakończeniem zamówienia. Po wpisaniu poprawnego kodu rabatowego okres Dysku Online 5 GB zostanie zmieniony na 6 miesięcy.

3. Promocja "Dysk Online 5 GB za 1 zł" przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (S50, S200, S500, S1000, S5000).

4. Każdy uczestnik promocji może wykorzystać tylko 1 kod promocyjny.

5. Opłata za zamówienie Dysku Online 5GB po wpisaniu kodu promocyjnego wynosi 1 zł + VAT na okres 6 miesięcy

6. Każdy uczestnik promocji może zamówić w promocyjnej cenie maksymalnie 1 Dysk Online. Po przekroczeniu limitu 1 Dysku Online w promocyjnej cenie, kolejne Dyski Online będą zakładane zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html

7. Przedłużenie daty ważności Dysku Online zamówionego w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

8.  Skorzystanie z promocji "Dysk Online 5 GB za 1 zł" nie zobowiązuje do przedłużenia konta hostingowego na kolejny okres abonamentowy.

9. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego objętego promocją przy użyciu kodu promocyjnego oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

10.  Uczestnikiem promocji nie może być Użytkownik Dysku Online wygasającego w okresie najbliższych 60 dni i mniej. W takim przypadku warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie odnowienia tej usługi na kolejny rok abonamentowy.

11. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

12. Użytkowanie Dysku Online zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

13. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz AZ.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.