AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Wystawiaj i zarabiaj!

 

Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej Wystawiaj i zarabiaj!  jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o.  z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1.Data rozpoczęcia promocji: 19.07.2010 godz.14:00 . Data zakończenia promocji: 31.07.2010 godz. 24:00

2. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas

Zasady promocji.

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów AZ.pl którzy wystawią na Giełdzie Domen AZ.pl 300 domen lub więcej.

2. Klienci, którzy wystawią 300 domen lub więcej na Giełdzie Domen dostaną nagrodę pieniężną do wykorzystania w panelu AZ:

  • 300 do 499 domen - 300 zł netto
  • 500 do 999 domen - 500 zł netto
  • 1000 domen i więcej - 1000 zł netto

 

3. Do ilości domen wystawionych na Giełdzie Domen liczone są domeny wystawione na Giełdzie w danym momencie czasu oraz domeny będące w trakcie procesu sprzedaży praw do domeny. Domeny, które zostały usunięte z Giełdy Domen nie są liczone do w/w ilości.

4. Ilość domen jest liczona od dnia 07.07.2010 do dnia 31.07.2010

5. Pula nagród w promocji wynosi 10 000 zł netto. W przypadku gdy suma nagród do wypłacenia przekroczy pulę nagród, decyzję o wypłacie dodatkowych nagród podejmuje zarząd AZ.pl

6. Nagrody są przydzielane w kolejności od najwyższych progów (tj. 1000 zł netto) do najniższych (tj. 300 zł netto).

7. Przydzielenie nagród nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia promocji.

8. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Odpowiedzialność

1. AZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.