AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Hosting 75% taniej

 

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej Hosting 75% taniej jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 23.02.2010 godz. 08:00. Data zakończenia promocji: 09.03.2010 godz. 14:00


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na konto hostingowe objęte promocją na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta
i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia


3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

Zasady promocji.


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego kont hostingowych Personal i Business zamawianych na okres 6 miesięcy i 1 roku.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 75% na konto hostingowe, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta/Partnera.

3. Promocja "Hosting 75% taniej" przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu (S50, S200, S500, S1000, S5000).

4. Każdy uczestnik promocji może wykorzystać tylko 1 kod promocyjny.

5. Opłata za zamówienie konta hostingowego po wpisaniu kodu promocyjnego wynosi:

    22.50 zł + VAT dla konta Personal na okres 6 miesięcy,
    45.00 zł + VAT dla konta Personal na okres 1 roku,
    39.90 zł + VAT dla konta Business na okres 6 miesięcy,
    79.90 zł + VAT dla konta Business na okres 1 roku.


6. Każdy uczestnik promocji może zamówić w promocyjnej cenie maksymalnie 1 konto hostingowe. Po przekroczeniu limitu 1 konta hostingowego w promocyjnej cenie, kolejne konta hostingowe będą zakładane zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html


7. Przedłużenie daty ważności konta hostingowego zamówionego w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.


8.  Skorzystanie z promocji "Hosting 75% taniej" nie zobowiązuje do przedłużenia konta hostingowego na kolejny okres abonamentowy.

 

9. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia konta hostingowego objętego promocją przy użyciu kodu promocyjnego oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

10. Uczestnikiem promocji nie może być Użytkownik konta wygasającego w okresie najbliższych 60 dni i mniej. W takim przypadku warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie odnowienia tej usługi na kolejny rok abonamentowy

11. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

12. Użytkowanie konta hostingowego zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

13. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Az.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.