AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Regionalnych

 

Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla
domen regionalnych jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl Sp. z o.o. wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

 

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 05.01.2010 godz. 12:30. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl
2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta / Partnera w czasie obowiązywania promocji.
3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie AZ.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.
4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

Zasady promocji.

A) Rejestracja domen regionalnych

Zasady rejestracji zostały opisane w regulaminie: Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich.

 

B) Przedłużenie domen regionalnych

1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen regionalnych.
2. Dla domen polskich transferowanych do firmy AZ.pl :

10.0 zł + VAT dla domen regionalnych *,
2.5 zł + VAT dla domen regionalnych IDN *,

* - Promocja jest ważna do odwołania przez AZ.pl
* - Promocja dotyczy domeny, która nie była wcześniej w AZ.pl

3. Transfer domen do AZ.pl, ich odnowienie w promocyjnej cenie a następnie wytransferowanie ich poza AZ.pl w ciągu 12 miesięcy od odnowienie w ilości przekraczającej 10 domen będzie traktowane jako naruszenie zasad promocji. Skutkować ono będzie brakiem naliczania promocyjnej ceny odnowienia dla transferowanych domen.
4. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

5. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy w czasie 1 roku po rejestracji domen w okresie od 2011 roku do dziś, wytransferowali zarejestrowane domeny z AZ.pl, w ilości przekraczającej 10% własnego portfolio domen w AZ.pl.

6. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

7. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

8. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.