AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Kreatory 75% taniej

 

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej Kreatory 75% taniej jest Rejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa z siedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółka jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 13.10.2009 godz. 15:00. Data zakończenia promocji: 23.10.2009 godz. 14:00


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na kreator stron objęty promocją na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta
i wpisanie otrzymanego kodu rabatowego przy dokonywaniu zamówienia


3. Wpłaty za usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

Zasady promocji.


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego kreatorów stron z limitem zakładanych na okres 1 roku.

2. Warunkiem otrzymania rabatu 75% na kreator stron z limitem, jest wpisanie poprawnego kodu rabatowego na stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta/Partnera.

3. Promocja "Kretory 75% taniej" przeznaczona jest dla Klientów i Partnerów niezależnie od posiadanego statusu.

4. Każdy uczestnik promocji może wykorzystać tylko 1 kod promocyjny.

5. Opłata za zamówienie kreatora stron z limitem po wpisaniu kodu promocyjnego wynosi:

    19.90 zł + VAT dla kreatora osobistego z limitem na okres 1 roku
    19.90 zł + VAT dla kreatora firmowego z limitem na okres 1 roku.


6. Każdy uczestnik promocji może zamówić w promocyjnej cenie 1 kreator osobisty i 1 kreator firmowy z limitem pod warunkiem, że kreatory znajdą się na jednym formularzu zamówienia. W przypadku gdy uczestnik promocji w jednym zamówieniu dokona zamówienia tylko jednego kretora stron z limitem, zamówienie drugiego kreatora z limitem nie będzie już możliwe. Po przekroczeniu limitu 1 kreatora stron w promocyjnej cenie, kolejne kreatory będą zakładane zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym pod adresem http://www.az.pl/hosting-cennik-ceny-uslug-hostingowych.html


7. Przedłużenie daty ważności kreatora stron zamówionego w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.


8.  Skorzystanie z promocji "Kreatory 75% taniej" nie zobowiązuje do przedłużenia kreatora na kolejny okres abonamentowy.

 

9. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia kreatora stron objętego promocją przy użyciu kodu promocyjnego oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

10. Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji i opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie internetowej www.az.pl.

11. Użytkowanie kreatora stron zamówionego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

12. W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji, zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Az.pl z tytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.