AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Regionalnych

 

 

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla domen regionalnych jestRejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa zsiedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jestjednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. TreśćRegulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjachpromocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółkajawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmiotyposiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 01.09.2009 godz. 10:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez Az.pl


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stroniewww.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta /Partnera w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem nafakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowiąpodstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych poterminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej zwyłączeniem promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji(wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podaniaprzyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkachokreślonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

 

Zasady promocji.

A) Rejestracja domen regionalnych

 

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen regionalnych.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:


a) dla Firm:
 

     1,99 zł netto dla domen regionalnych,


a) dla Klientów indywidualnych:
 

     1,99 zł netto dla domen regionalnych.


5. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej ceniemaksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) wjednym Panelu Partnera/Klienta (do liczby 1 domeny wliczają się domenyregionalne). W momencie rezerwacji domeny regionalnej wpromocyjnej cenie przez uczestnika promocji Az.pl oczekuje, iżrezerwacja jest dokonana w celu rejestracji. Do limitu 1 domeny liczonesą rejestracje w Az.pl oraz rezerwacje. Po przekroczeniu liczbyrejestracji 1 domeny, kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

 

     2.49 zł + VAT dla domen regionalnych.

6. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:

a) dla Firm - od 1 września 2009 roku

b) dla Klientów indywidualnych - od 1 września 2009 roku.

7. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej cenypromocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym PaneluKlienta/Partnera.

8. Przedłużenie daty ważności domenyzarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkachobowiązujących w momencie odnowienia usługi.

9. Wydawanie kodów authinfo dla domen polskich:

a) Firma Az.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wydaabonentowi kod authinfo dla domeny polskiej. Wydanie kodu authinfo niezwalnia abonenta domeny z dokonania dopłaty do kodu authinfo określonejw regulaminie firmy Az.pl.

b) Zgodnie z zapisem NASK brzmiącym w następującej formie:

Transfer nazwy domeny z NASK do wybranego Usługobiorcy jest bezpłatny.W przypadku Transferu domeny do NASK, opłata wynosi 80 PLN/netto.Opłaty u Partnera są traktowane indywidualnie przez każdego z nich,więc przed transferem usługi należy zapoznać się z jego ofertą

pobieranie opłaty za wydanie kodu authinfo dla domen zarejestrowanych w promocji jest zasadne i zgodne z prawem.

10.W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiemskorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracjidomeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny nie data rezerwacjidomeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/ Klienta wykonywane pozakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresiepromocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenachobowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś wg cenpromocyjnych.

11.Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlegaogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminieopublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

 

B) Przedłużenie domen regionalnych

1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen regionalnych.

2. Dla domen polskich transferowanych do firmy Az.pl, którychprzedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącejodpowiednio:  

   12.0 zł + VAT dla domen regionalnych *,

* - warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny dladomen regionalnych jest dokonanie przedłużenia do 31 grudnia 2009,ceny obowiązują od 15 stycznia 2009
** - Dla Partnerów i Klientów Az.pl ze statusem S500 i wyższym obowiązuje cena odnowienia z Cennika Hurtowego Domen 2009


Klient - uczestnik promocji, przed dokonaniem transferu domeny doinnego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przedupływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużeniadomeny w Az.pl na kolejny rok abonamentowy. Przedłużenie abonamentuzwalnia Klienta z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzeczOrganizatora. Wymóg nie dotyczy domen z jawnymi kodami authinfo.

3. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresietrwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłatytytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

4. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

5.Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlegaogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminieopublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

6. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

 

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.