AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji Domen EU

 

 

 

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla domen eu jestRejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa zsiedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jestjednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. TreśćRegulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjachpromocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółkajawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmiotyposiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 01.09.2009 godz. 10:00. Data zakończenia promocji: 30.09.2009 godz. 12:00


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stroniewww.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta /Partnera w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem nafakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowiąpodstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych poterminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej zwyłączeniem promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji(wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podaniaprzyczyny albo do zaprzestania zawierania umów na warunkachokreślonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

 

Zasady promocji.

Rejestracja domen eu

 

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen eu.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:


a) dla Firm:
 

     0 zł dla domen .eu,


a) dla Klientów indywidualnych:
 

     0 zł dla domen .eu,


3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej ceniemaksymalnie 3 domeny dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) wjednym Panelu Partnera/Klienta (do liczby 3 domen wliczają się domeny.eu). Do limitu 3 domen liczone są rejestracje w Az.pl oraz zamówieniana domenę .eu w promocyjnej cenie. Po przekroczeniu liczby rejestracji3 domen kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

 

     19.90 zł + VAT dla domen .eu.

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:

a) dla Firm - od 1 września 2009 roku

b) dla Klientów indywidualnych - od 1 września 2009 roku

5. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej cenypromocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym PaneluKlienta/Partnera.

6. Przedłużenie daty ważności domenyzarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkachobowiązujących w momencie odnowienia usługi.


7. Uczestnikiem promocji dla klientów indywidualnych może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny eu, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia. Z obowiązku wpłaty zwolnione są firmy i klienci indywidualni objęci promocją 0 zł za domenę .eu przy jednej pozycji, bezpłatnej domeny, na złożonym zamówieniu.

a) Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł dla firm może być każdy podmiot będący firmą, osobą prawną posiadający numer REGON oraz NIP, posiadający siedzibę naobszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Az.pl ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopii zaświadczenia Regon.

b) Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł dla klientów indywidualnych może być każdypodmiot będący osobą fizyczną posiadający numer PESEL.Az.pl ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopiizaświadczenia o posiadaniu nr PESEL.

c) Az.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON i NIP oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do Az.pl

d) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla firm zobowiązuje się, wprzypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP wterminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanieRegulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji zzawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON iNIP w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

e) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla klientów indywidualnychzobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowoduosobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznaczazłamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z UczestnikaPromocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowoduosobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanejdomeny.

8.W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiemskorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracjidomeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny. Rejestracje domen wPanelu Partnera/ Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dladomen zamówionych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będądokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji niezaś wg cen promocyjnych.

9.Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlegaogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminieopublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

 

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.