AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich, Domen Globalnych

 

 

 Organizator promocji.


Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich, domen globalnych i domen eu jestRejestrator firma Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa zsiedzibą w 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a zwana dalej Az.pl.


Prawne regulacje dla promocji.


1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jestjednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. TreśćRegulaminu dostępna jest na stronie internetowej Az.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjachpromocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę Az.pl Spółkajawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa wyłączone są wszystkie podmiotyposiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK),członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 01.09.2009 godz. 10:00. Data zakończenia promocji: 2009-09-30 godz. 12:00


2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stroniewww.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta /Partnera w czasie obowiązywania promocji.


3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem nafakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowiąpodstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych poterminie Az.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej zwyłączeniem promocji.


4. Az.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji(wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podaniaprzyczyny albo do zaprzestania zawierania umów na warunkachokreślonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

 

 

Zasady promocji.

I Domeny polskie

A) Rejestracja domen polskich

 

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich, funkcjonalnych i regionalnych.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:


a) dla Firm:
 

     0 zł dla domen .pl,

     0 zł dla domen funkcjonalnych,

     0 zł dla domen regionalnych.


a) dla Klientów indywidualnych:
 

     0 zł dla domen .pl,

     0 zł dla domen funkcjonalnych,

     0 zł dla domen regionalnych.


3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie 2 domeny dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) wjednym Panelu Partnera/Klienta (do 2 domen wliczają się domeny .pl,domeny funkcjonalne i domeny regionalne). W momencie rezerwacji domenypolskiej w promocyjnej cenie przez uczestnika promocji Az.pl oczekuje,iż rezerwacja jest dokonana w celu rejestracji. Do limitu 2 domen liczone są rejestracje w Az.pl oraz rezerwacje. Po przekroczeniu liczbyrejestracji 2 domen kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

 

     8.99 zł + VAT dla domen .pl,

     7.49 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,

     2.49 zł + VAT dla domen regionalnych.

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:

a) dla Firm - od 30 kwietnia 2009 roku

b) dla Klientów indywidualnych - od 30 kwietnia 2009 roku


Jeżeli uczestnik promocji w okresie 30 kwiecień - 1 wrzesień skorzystał już z promocji, nie może zarejestrować kolejnych domen w promocyjnej cenie.

5. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej cenypromocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym PaneluKlienta/Partnera.

6. Przedłużenie daty ważności domenyzarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkachobowiązujących w momencie odnowienia usługi.

7. Wydawanie kodów authinfo dla domen polskich:

a) Firma Az.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wydaabonentowi kod authinfo dla domeny polskiej. Wydanie kodu authinfo niezwalnia abonenta domeny z dokonania dopłaty do kodu authinfo określonejw regulaminie firmy Az.pl.

b) Zgodnie z zapisem NASK brzmiącym w następującej formie:

Transfer nazwy domeny z NASK do wybranego Usługobiorcy jest bezpłatny.W przypadku Transferu domeny do NASK, opłata wynosi 80 PLN/netto.Opłaty u Partnera są traktowane indywidualnie przez każdego z nich,więc przed transferem usługi należy zapoznać się z jego ofertą

pobieranie opłaty za wydanie kodu authinfo dla domen zarejestrowanych w promocji jest zasadne i zgodne z prawem.


8. Uczestnikiem promocji dla klientów indywidualnych może być każdypodmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domenypolskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie14dni liczonym od daty zamówienia. Z obowiązku wpłaty zwolnione sąfirmy i klienci indywidualni objęci promocją 0 zł za polską domenę przyjednej pozycji, bezpłatnej domeny, na złożonym zamówieniu.

a) Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł dla firm może być każdypodmiot będący firmą, osobą prawną posiadający numer REGON orazNIP,posiadający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Az.plma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopii zaświadczenia Regon.

b) Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł dla klientów indywidualnych może być każdypodmiot będący osobą fizyczną posiadający numer PESEL.Az.pl ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopiizaświadczenia o posiadaniu nr PESEL.

c) Az.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lubzaświadczeń REGON i NIP oraz dostarczenia ich w formie elektronicznejdo Az.pl

d) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla firm zobowiązuje się, wprzypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia Regon i NIP wterminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanieRegulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji zzawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON iNIP w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

e) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla klientów indywidualnychzobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowoduosobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznaczazłamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z UczestnikaPromocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowoduosobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanejdomeny.

9.W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiemskorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracjidomeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny nie data rezerwacjidomeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/ Klienta wykonywane pozakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresiepromocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenachobowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś wg cenpromocyjnych.

11.Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlegaogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminieopublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

 

B) Przedłużenie domen polskich

1. Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen polskich: .pl, funkcjonalnych oraz regionalnych.

2. Dla domen polskich transferowanych do firmy Az.pl, którychprzedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącejodpowiednio:  

   45.0 zł + VAT dla domen .pl *,    
   35.0 zł + VAT dla domen funkcjonalnych *,
   12.0 zł + VAT dla domen regionalnych *.

* - warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny dladomen .pl jest dokonanie przedłużenia do 31 grudnia 2009, cenyobowiązują od 15 stycznia 2009
** - Dla Partnerów i Klientów Az.pl ze statusem S500 i wyższym obowiązuje cena odnowienia z Cennika Hurtowego Domen 2009


Klient - uczestnik promocji, przed dokonaniem transferu domeny doinnego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przedupływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużeniadomeny w Az.pl na kolejny rok abonamentowy. Przedłużenie abonamentuzwalnia Klienta z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzeczOrganizatora. Wymóg nie dotyczy domen z jawnymi kodami authinfo.

3. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresietrwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłatytytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

4. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

5.Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlegaogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminieopublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

6. Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

 

 

II Domeny globalne i domeny eu

A) Rejestracja domen globalnych


1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen
com, net, org, biz, info i eu.


2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

    9.90 zł + VAT dla domen com
    9.90 zł + VAT dla domen net
    9.90 zł + VAT dla domen org
    9.90 zł + VAT dla domen biz
    9.90 zł + VAT dla domen info


3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej ceniemaksymalnie 1 domenę dla jednego Abonenta (osobę fizyczną lub firmę) wjednym Panelu Partnera/Klienta (do liczby 1 domeny wliczają się domeny.com, .net, .org, .biz, .info). Do limitu 1 domeny liczone sąrejestracje w Az.pl oraz zamówienia z fakturą pro forma. Poprzekroczeniu liczby rejestracji 1 domeny kolejne domeny będąrejestrowane w cenie:

    19.90 zł + VAT dla domen com
    19.90 zł + VAT dla domen net
    19.90 zł + VAT dla domen org
    19.90 zł + VAT dla domen biz
    19.90 zł + VAT dla domen info


4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana od 30 kwietnia 2009 roku . Jeżeli uczestnik promocji w okresie 30 kwiecień - 1 wrzesień skorzystał już z promocji, nie może zarejestrować kolejnych domen w promocyjnej cenie.


5. Do Dnia 1 września do liczby 1 domeny wliczały się również domeny .eu. Jeśli uczestnik promocji w okresie 30.04.2009 - 01.09.2009 złożył zamówieniena domenę .eu w promocyjnej cenie 9.90, nie może złożyć zamówienia na domenę globalną w promocyjnej cenie 9,90 zł.


6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji,odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

 


7.  Skorzystanie z promocji dla domen globalnych nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

 

8.Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwaniapromocji dokona zamówienia domeny globalnej, oraz dokona wpłaty tytułemzamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

9.Zasady przedstawionej promocji mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania.Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed zmianą zasad promocji iopłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wprzypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich naswojej stronie internetowej www.az.pl.

10. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocjipodlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminieopublikowanym na stronie: http://www.az.pl/regulamin-regulamin-uslug-az.pl-hosting-domeny.html.

11.W przypadku naruszenia przez uczestnika promocji Regulaminu promocji,zostanie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Az.pl ztytułu niedotrzymania umowy przez uczestnika promocji.

Odpowiedzialność

1. Az.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.