AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin elektronicznej usługi zmiany danych Abonenta

 1. 1. Regulamin elektronicznej usługi zmiany danych Abonenta określa sposób odzwierciedlenia w bazach danych AZ.pl oraz właściwych rejestrów domen dokonanej zmiany Abonenta usługi utrzymania nazwy domeny internetowej.
 2. 2. Wszystkie postanowienia dotyczące Abonenta przekazującego prawa i obowiązki z umowy utrzymania nazwy domeny internetowej oraz podmiotu wstępującego w prawa i obowiązki z umowy utrzymania nazwy domeny internetowej odnoszą się także do podmiotów działających w ich imieniu.
 3. 3. Podmiot dokonujący czynności w Panelu Klienta AZ.pl w imieniu Abonenta przekazującego prawa i obowiązki z umowy utrzymania nazwy domeny internetowej oświadcza, iż jest upoważniony do działania w jego imieniu.
 4. 4. Podmiot dokonujący czynności w Panelu Klienta AZ.pl w imieniu podmiotu wstępującego w prawa i obowiązki z usługi utrzymania nazwy domeny internetowej oświadcza, iż jest upoważniony do działania w jego imieniu.
 5. 5. Regulamin elektronicznej usługi zmiany danych Abonenta nie ogranicza prawa Abonenta do wprowadzenia zmiany Abonenta za pomocą złożenia oświadczeń woli w formie pisemnej, zgodnie z procedurą zmiany Abonenta zawartą w Regulaminie Usług AZ.pl
 6. 6. Zmiana Abonenta nazwy domeny internetowej wymaga dla swej ważności zgody Abonenta nazwy domeny oraz podmiotu wstępującego w prawa i obowiązki Abonenta nazwy domeny internetowej.
 7. 7. Dotychczasowy Abonent oraz podmiot wstępujący w prawa i obowiązki Abonenta nazwy domeny wynikające z umowy o utrzymanie nazwy domeny oświadcza, że znane mu są wszelkie wymagania prawne oraz faktyczne związane ze zmianą Abonenta, w tym regulaminy właściwego Rejestru Domen.
 8. 8. Dotychczasowy Abonent oraz podmiot wstępujący w prawa i obowiązki Abonenta przyjmuje do wiadomości konieczność zachowania odpowiedniej formy czynności prawnej wynikającej z przepisów prawa lub wymagań właściwego Rejestru Domen oraz konieczność uzyskania zgody właściwego Rejestru Domen na dokonanie zmiany Abonenta, o ile taka zgoda jest wymagana.
 9. 9. W momencie wprowadzenia zmiany Abonenta umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej kontakt techniczny może zostać zmieniony przez AZ.pl na dane Abonenta domeny.
 10. 10. Dotychczasowy Abonent, bądź podmiot działający w jego imieniu będąc jednocześnie podmiotem na rzecz którego zmiana jest dokonywana, bądź mając umocowanie do działania w imieniu podmiotu na rzecz którego zmiana jest dokonywana, chcąc rozpocząć procedurę zmiany Abonenta, zatwierdza „Regulamin elektronicznej usługi zmiany danych Abonenta” oraz oświadcza za pomocą stosownego formularza, iż jest uprawniony do dokonania zmiany, wskazuje dane Abonenta, na rzecz którego zmiana jest przeprowadzana oraz potwierdza za pomocą stosownego formularza przejęcie praw i obowiązków do nazwy domeny będącej przedmiotem zmiany.
 11. 11. Potwierdzenie zmiany musi nastąpić za pomocą akceptacji formularza elektronicznego, linku w wiadomości e-mail przez Abonenta oraz wprowadzenia jednorazowego kodu przesłanego wiadomością SMS na numer podany w Panelu Klienta przez osobę dokonującą zmiany w Panelu Klienta.
 12. 12. Z momentem dokonania potwierdzenia zmiany Abonenta w Panelu Klienta, przekazuje zmienione dane Abonenta nazwy domeny właściwemu Rejestrowi Domen.
 13. 13. Podmiot dokonujący elektronicznej zmiany Abonenta w imieniu Abonenta zobowiązany jest na żądanie AZ.pl do okazania pisemnego upoważnienia do zmiany danych.
 14. 14. AZ.pl ma prawo do wezwania każdej ze stron operacji elektronicznej zmiany Abonenta do okazania stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienie do wykonania operacji pod rygorem cofnięcia dokonanej zmiany Abonenta i/lub wypowiedzenia umowy na usługi w ramach Serwisu az.pl.